Manifest juhib tähelepanu raamatukogude olulisusele

Euroopa raamatukoguühingud EBLIDA, PL2030, NAPLE, IFLA ja LIBER on koostanud manifesti „Libraries for a sustainable future“. Üleskutse on Euroopa Parlamenti kandideerijaile, sõnumiga märgata Euroopa raamatukogude tööd ja  rolli kestliku tuleviku loomisel ja toetamisel. Raamatukogude jaokski on olulised Euroopa Liidu poliitika prioriteedid nagu rohepööre, digipööre, demokraatia edendamine ning raamatukogud saavad nende eesmärkideni jõudmisel päriselt kaasa töötada.

Manifesti eesmärk on teadvustada poliitikutele ja laiemale avalikkusele neid igapäevaseid tegevusi, mida raamatukogudes ette võetakse tagamaks kestlik areng. Kuid mida ehk ei osata teadvustada kui raamatukogu teenuseid ja tegevusi või peetakse neid nii iseenesestmõistetavaks, et unustatakse, kes nende teemade eest seisab.

Lisaks on eesmärk tõmmata Euroopa otsustajate tähelepanu raamatukogule kui demokraatia ühele tugisambale.

Manifest tuletab meelde, miks raamatukogudes tehtav töö on oluline, tõestab, et raamatukogudele tuge pakkudes toetatakse kõigi inimeste elu edendamist ning kirjeldab, milliseid vahendeid on vaja, et missiooni täita.

Sõnastatud on 5 alateemat, mis ka lühidalt on lahti kirjutatud. Lisaks ettepanekud, mida poliitikakujundamisel arvestada, et toetada raamatukogude tegevusi missiooni elluviimiseks (nt tagada ressursid raamatukogude taristu ja personali arenguks, lihtsustada taotlusvoorudest toetuse saamist, märkama ja tunnustama raamatukogude tööd kogukondade sidujate ja kaasajatena).

  1. Raamatukogud tagavad võrdse juurdepääsu kõigile
  2. Raamatukogud on elujõulise demokraatia aluseks
  3. Raamatukogud on avatud teaduse ja kaasava innovatsiooni selgroog
  4. Raamatukogud on Euroopa mälu kaitsjad
  5. Raamatukoguvõrgustik on globaalse arengu toetaja

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kui EBLIDA ja IFLA liige ning raamatukoguvaldkonna eestkõneleja Eestis, juhib Euroopa Parlamenti kandideerijate tähelepanu manifestis rõhutatule ja kutsub üles rakendama raamatukogude potentsiaali kestlikuma tuleviku ehitamisel.

Mainfesti tõlget saab täismahus lugeda ka ERÜ veebist.

Teksti tõlkis eesti keelde Kaarin Birk.