Ehitus, energeetika

 

Autor

Pealkiri

Link

Kiisel, Andreas

Valga Riia tänav 5 puitkonstruktsioonide seisukorra analüüs ja restaureerimislahendused

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, magistritöö, 2019

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5207

Kongot, Ingrid

Suitsusaunad Otepää vallas: tehnilise seisukorra hindamine, probleemid ja võimalikud lahendused

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, magistritöö, 2018

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3d91d40d-d652-4496-b7e9-a38fa3374869

Lange, Sulev

Vundamendi niiskuskahjustuste põhjuste väljaselgitamine Valga Muusikakooli näitel

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, magistritöö, 2016

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e1415eca-f759-4c3c-a3ca-867f81b94182

Ling, Martin

Valga Muusikakooli sisekliima analüüs ja soovituslik ventilatsiooniskeem

Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, magistritöö, 2020

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/143281e0-d103-4cd2-b65b-c9d0b9655a6e

Masing, Jüri

Valga katlamaja võrgupumba audit

Tallinna Ülikooli mehaanikateaduskond, bakalaureusetöö,

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/855567ec-85f2-4425-828a-9966af817adf

Mõttus, Olav

Sangaste mõisa tall-tõllakuuri katuse kandekonstruktsiooni lahendus

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, magistritöö, 2015

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/36ee2a70-936b-4645-82b2-402a9c27aa10

Pai, Tauri

Valga kesklinna korterelamu rekonstrueerimine munitsipaal-

korterelamuks

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, magistritöö, 2015

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aca55509-1dd8-4249-be45-0c25a5f56e74

Palatu, Kätlin

Valgas aadressil Uus tn 14 hoone rekonstrueerimine õpilaskoduks. Laiendatud arhitektuurne eelprojekt

Tallinna Ülikooli inseneriteaduskond, magistritööd, 2017

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/763f98be-0f98-48aa-93bc-2a6c64fe3b7e

Puhalainen, Piret

Valga Kesk tn 19 ehitise tehnilise seisukorra hinnang ja restaureerimise eelprojekt

Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, magistritöö, 2018

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2cbb7afa-9781-4192-ac64-7914a351920e

Rai, Tauri

Valga keskväljaku aktiveerimine multifunktsionaalse hoonega

Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond, magistritöö, 2018

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1e5eaa0d-77dd-45cf-a5f1-6381c71a3878

Roosik, Margus

Valga raudteejaama välisvalgustuse rekonstruktsioon

Eesti Maaülikooli energiakasutuse õppekava, magistritöö, 2020

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5944

Sööt, Tea

Valgas aadressil Pikk tn 16a asuva Militaarmuuseumi rekonstrueerimisprojekt

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, magistritöö, 2015

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8d8005c5-9eee-4d96-8e3e-21f1b2cb6b7f

Tintěra, Jiří

Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga linna näitel

Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, doktoritöö, 2019

 

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2317eefe-d76f-41ad-b463-1a59a1a0a301

Tõugjas, Hannes

Probleemsete korterelamute arendus Valga linnas

Eesti Maaülikooli maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekava, magistritöö, 2015

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/2328/Hannes_T%c3%b5ugjas_2015MA_KP_T%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Veiderpass, Lauri

Valgas Kesk 22 paikneva muusikakooli hoone katuse restaureerimisprojekt

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, magistritöö, 2016

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3a108dcf-12bb-49d3-9a62-07c249143484

Voznjuk, Konstantin

Tõrva 110/15kV alajaama maaühendusvoolude kompenseerimisseadmete ja maaühenduskaitsete paigaldamine

Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskond, magistritöö, 2015

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/24d31c79-b476-47bc-bc09-f391f32aa339

 

Haridus

 

Autor

Pealkiri

Link

Alter, Heleri

Linnamäe õpperada Otepää Lasteaiale

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30900/alter_heleri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ansi, Karoliina

6-7aastaste laste koolivalmidus kolme koolivalmiduse hindamise vahendi põhjal

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, magistritöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57549/ansi_karoliina_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ansi, Karoliina

Koolieelsetes lasteasutustes kasutatavad koolivalmiduse hindamise meetodid ning nende tugevused ja puudused õpetajate hinnangul

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42156/ansi_karoliina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Birk, Kadri

Probleemselt käituvate ja mitteprobleemselt käituvate õpilaste hinnangud parima sõbra kohta

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, magistritöö, 2020

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/67173/birk_kadri_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Drenkhan, Birgit

Õpetajate arvamus Valga Vene Gümnaasiumi eestikeelsele õppele üleminekuga seonduvast

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, magistritöö, 2014

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42246/drenkhan_birgit.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ertel, Terje

Lugemisega seotud oskuste muutumine ja nende seos loetu mõistmisega 5-7 aastastel lastel

Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkond, magistritöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/53037/ertel_terje_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Grosstein, Jaanika

Valga lasteaiaõpetajate arvamus muukeelse lapse keelelise koolivalmiduse saavutamisest ja hindamisest eesti õppekeelega rühmades

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2012

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/25924/Grosstein.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Haili, Moonika

Lasteaia sobitus- ja tavarühma õpetajate arusaamad ning tegevus seoses laste sotsiaalsete oskuste kujundamisega

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, magistritöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57529/haili_moonika_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ilumets, Vahur

Valga koolid aastatel 1920-1940

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, magistritöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48596/Vahur_Ilumets_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jalandi, Kerttu

Lapsevanemate ja õpetajate hoiakud hariduslike erivajadustega laste ja kaasava hariduse rakendamise suhtes Võru- ja Valgamaa äärealade näitel

Tallina Ülikooli haridusteaduste instituut, magistritöö, 2018

 

https://www.etera.ee/zoom/44961/view?page=2&p=separate&search=valga&tool=search&view=0,0,2481,3508

Juurikas, Pille

Intellektuaalse omandi probleemid õpilaste pilgu läbi

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, lõputöö, 2009

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/10179/juurikas_2009_vka_loputoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jürisoo, Jaana

Õpimotivatsioon tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse tundides III kooliastmes Valga maakonna ühe kooli näitel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48127/jaana_jyrisoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kaar, Lisanna

Lasteaiaõpetajate arusaamad tööalasest läbipõlemisest, selle põhjustest ja ennetamisest

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, magistritöö, 2020

https://www.etera.ee/zoom/84341/view?page=1&p=separate&search=t%C3%B5rva&tool=search&view=0,0,2481,3508

Kallis, Maarja

Põhikooli III kooliastme õpilaste arvamused kultuuriteemade õppimise kohta inglise keele tunnis Valgamaa koolide näitel

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/68523/kikkas_katre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kalme, Katrin

Valgamaa koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja direktorite arvamused laste hooletussejätmisest

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, magistritöö, 2014

https://www.etera.ee/zoom/1594/view?page=1&p=separate&search=valgamaa&tool=search&view=0,0,2480,3509

Kikkas, Katre

Distantsõppe korraldamine 4. klassi muusikaõpetuses

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, loov-praktilise lõputöö kirjalik osa, 2020

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52414/kallis_maarja_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kukk, Astrit

Valgamaa kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötegijate töö koolikohustust mittetäitvate lastega

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/39489/kukk_astrit_ba_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Käst, Lizett

6-7-aastaste laste kaasamine hea lasteaia aspektide välja selgitamiseks ühe Tartu ja ühe Valga lasteaiarühma näitel

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52612/kast_lizett_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lehtmets, Anujelisa

19. sajandi Valga koolide arengust. Valga esimese eestikeelse kooli juhataja, pedagoogi ja õpikute autori Hans Eineri tegevusest

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, lõputöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/43213/lehtmets_anujelisa_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Liba, Merle

Hädaolukordadeks valmisolek lasteaedades

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2019

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/64972/liba_merle_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Liivapuu, Karmen

Erivajadusega lapsed tavalasteaias Valga linna näitel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/45195/liivapuu_karmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Liivarand, Kadri

Valga Lastekodu Kurepesa peremajas elavate laste heaolu

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58157/liivarand_kadri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lüüs, Sirle

Põhikooli kutseõppes osalenud õpilaste haridustee jätkamine kutseõppeasutuses Valgamaa Kutseõppekeskuse näitel

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, bakalaureusetöö, 2016

https://www.etera.ee/zoom/27515/view?page=1&p=separate&search=valga&tool=search&view=0,0,2481,3508

Maltseva, Alisa

Õpetaja ja õpetaja abi omavaheline koostöö Valga lasteaedade näitel

Tallinna Ülikooli pedagoogiline seminar, lõputöö, 2018

https://www.etera.ee/zoom/8763/view?page=1&p=separate&search=valga&tool=search&view=0,0,2480,3509

Mandel, Bibian

Laste eelkooli paneku motiivid Valga linna lapsevanemate hinnangute näitel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2012

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/25929/Mandel.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Meema, Kätlin

Koolinoorte rahulolu ja teadlikkus noorsootöö võimalustest ühe valla näitel : lõputöö

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, lõputöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/47102/meema_katlin_2015.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Miljan, Anne

Õpetajate infovajadused Valga Gümnaasiumi, Valga Vene Gümnaasiumi näitel ja Tsirguliina Keskkooli näitel

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakond, lõputöö, 2009

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/10174/miljan_2009_vka_loputoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Millestorf, Terje

Lapsevanema teadlikkus tervislikust toitumisest Valga lasteaedade näitel

Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž, bakalaureusetöö, 2015

https://www.etera.ee/zoom/31015/view?page=1&p=separate&search=valga&tool=search&view=0,0,2481,3508

Moora, Kelli-Kaia

Muinasjuttude kasutamine koolieelikutega läbiviidavates õppetegevustes Valga maakonna lasteaedade näitel

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2017

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57351/moora_kellikaia_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muru, Liina

DEA meetodi rakendamine Kagu-Eesti gümnaasiumide efektiivsuse hindamisel

Tartu Ülikooli matemaatika-infoteaduskond, bakalaureusetöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/31103/Muru_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Murumaa, Maire

Algajate lasteaiaõpetajate hinnangud enda toimetulekule õpetajatööga ning mentori tegevusele Kagu-Eesti lasteaedade näitel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, magistritöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42331/murumaa_maire.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mõttus, Merike

Professionaalne õpetaja Valga Põhikooli 8. klassi õpetajate ja lapsevanemate arusaamades : lõputöö

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42316/mottus_merike_2014.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Mõttus, Merylin

Valgamaa lasteaiaõpetajate hinnangud 2008. aastal vastu võetud õppekava kunstivaldkonna rakendumise tulemusel toimunud muutuste kohta igapäevatöös

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30970/mottus_merilyn.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nellis, Eliisa

Valga lasteaiaõpetajate arvamused muukeelsete laste tegevustesse kaasamisest ning sotsiaalsete oskuste arendamisest eestikeelse õppekeelega rühmas

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30745/nellis_eliisa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nielson, Janeli

 Kooliteater 2018 Valgamaa voor

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, loov-praktiline lõputöö, 2018

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60521/nielson_janeli_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Näks, Kadri

II ja III kooliastme õpilaste hinnangud sõprade kohta Valga maakonna koolide näitel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2012

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/26017/Naks.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Oberst, Jaana

Õpetajate ja lapsevanemate arusaamad laste väärtuste kujunemisest Valga lasteaed Buratino näitel

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, magistritöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/53897/Oberst_Jaana_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Paidra, Anne

Valgamaa lasteaiaõpetajate hinnang oma digitaalsele kirjaoskusel

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2020

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/69368/Paidra_Anne_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Punt, Maiken

4.– 7. klassi õpilaste kogemused seoses loomade kohtlemisega ühe kooli näitel

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, magistritöö, 2020

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/68576/Punt_Maiken_MA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Põder, Annika

Lasteaiaõpetaja abide roll, koostöövõimalused õpetajatega ning koolitusvajadus Valgamaa lasteaia näitel

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2020

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/69379/poder_annika_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pärn, Kaia

Psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavus ja võimalikud seda mõjutavad tegurid Lõuna-Eesti üldhariduskoolides

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, magistritöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52896/parn_kaia_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rajamets, Maila

Lastevanemate hinnangud enda osalusele lapse hariduse omandamisel Valga maakonna linnade haridusasutuste näitel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, magistritöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42335/rajamets_maila.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Reimets, Britt

Põhikooli ja gümnaasiumi keemiaõpetuses füüsikaga enamseotud mõistete omandatus ning nendega seotud väärarusaamad

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, magistritöö, 2010

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15078/reimets_britt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rogenbaum, Eneli

Abiõpetajad erivajadustega õpilaste toetajatena Võru-, Põlva- ja Valgamaa näitel

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, bakalaureusetöö

https://www.etera.ee/zoom/1839/view?page=1&p=separate&search=valgamaa&tool=search&view=0,0,2480,3509

Säre, Gerli

Sotsiaalsete oskuste ja tunnetusprotsesside mõju õppeedukusele algklassides

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, magistritöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48260/gerli_sare.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Šemeljova, Anželika 

Eesti ja vene õppekeelega koolide õpetajate enesetõhusus ja pedagoogilised veendumused ning nendevahelised seosed kaheksa Valga ja Tartu kooli näitel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, magistritöö, 2012

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/25968/semeljova.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Taits, Triinu

Õpilaskodu roll sotsiaalsete probleemide leevendamisel Ala Põhikooli õpilaskodu näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2014, lõputöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/32970/taits_triinu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tiit, Piret

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaste välisriigis sooritatud praktika

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, bakalaureusetöö, 2015

https://www.etera.ee/zoom/22685/view?page=2&p=separate&search=valgamaa&tool=search&view=0,0,2481,3508

Timakova, Katrin

Huvitava füüsika tunni tunnused põhikooli õpilaste arvamusel

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/47927/katrin_timakova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Timm, Mari

Lõuna-Eesti koolide klassiõpetajate tööga rahulolu ning ametikohale jäämise kavatsused

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, magistritöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57617/timmi_mari_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Unt, Hare

Valgamaa 14-17 aastaste õpilaste kehalise aktiivsuse ja keha koostise vahelised seosed

Tartu Ülikool, bakalaureusetöö, 2005

https://dspace.ut.ee/discover

Uprus, Ardi

Eestikeelsete põhikoolide inglise keele õpetajate arvamused kakskeelsetele lastele inglise keele kui kolmanda keele õpetamisega seotud aspektide kohta

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, bakalaureusetöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57053/uprus_ardi_ba%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Varis, Jaana

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite olemasolu ja kasutamine õppetöös Valga linna ja Karula valla lasteaedade näitel

Takkinna Ülikooli haridusteaduste instituut, bakalaureusetöö, 2016

https://www.etera.ee/zoom/28205/view?page=1&p=separate&search=valga&tool=search&view=0,0,2481,3508

Varis, Jaana

Õppeainete valimise võimalikkusest „Avastusraja“ toel Valga linna lasteaia näitel

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate Instituut, magistritöö, 2018

https://www.etera.ee/zoom/45934/view?page=1&p=separate&search=valga&tool=search&view=0,273,2481,3235

Ventšikova, Marina

Eestikeelne muusikaõpetus vene õppekeelega koolis

Tartu Ülikooli eesti- ja üldkeeleteaduse instituut, magistritöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44314/Ventsikova_%20Marina_MAG2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Voode, Kairi

Juhtumiuuring interaktiivse tahvli kasutamisest klassiõpetajate poolt ainetundides

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, magistritöö, 2012

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/25965/Voode.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Huvitegevus, sport

Autor

Pealkiri

Link

Kõvask, Egle

Noortekeskuste ja koolide vaheline koostöö Valgamaa näitel

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, lõputöö, 2018

https://www.etera.ee/zoom/52015/view?page=1&p=separate&search=t%C3%B5rva&tool=search&view=0,0,2481,3508

Külaots, Sigrid

Treenerite juhtimisstiili mõju treenitava saavutusmotivatsioonile Audentes Spordigümnaasiumi Otepää filiaali näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57772/kulaots_sigrid.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Madi, Gerda

Talispordialasid harrastavate noorsportlaste orienteeritus tippspordile Otepää vallas

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/49250/madi_gerda.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Meema, Kätlin

Koolinoorte rahulolu ja teadlikkus noorsootöö võimalustest ühe valla näitel : lõputöö

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/47102/meema_katlin_2015.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Metsoja, Margo

Noorsootöö korraldus ühinenud Tõrva, Helme, Hummuli ja Põdrala kohalikus omavalitsuses noorte ja noorsootöötajate arvates

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2016

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52874/metsoja_margo_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mikk, Leila

Asenduskodus kasvavate laste huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalustest kahe asenduskodu näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2014

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44033/mikk_leila.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nielsen, Janeli

Kooliteater 2018 Valgamaa voor

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, loov-praktiline lõputöö

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60521/nielson_janeli_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Post, Marita

Noorte piiriülest koostööd takistavad mõjurid Valga-Valka näitel

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2018

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60413/post_mrita_ba_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rahumeel, Janar

Orienteerumisklubi „Karul“ koduleht

Tartu Ülikool, 2006

https://dspace.ut.ee/handle/10062/70716

Sööt, Andra

Lood lapsepõlve koduhoovist : mälestused hoovimängudest 1970. – 2010. aastate Tõrvas

Tallina Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut, bakalaureusetöö, 2020

https://www.etera.ee/zoom/89545/view?page=1&p=separate&search=t%C3%B5rva&tool=search&view=0,235,2481,3273

Tapfer, Alois

Tõrva linna noorte vaba aja veetmine

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut, bakalaureusetöö, 2019

https://www.etera.ee/zoom/66606/view?page=1&p=separate&search=otep%C3%A4%C3%A4%20AND%20t%C3%B5rva&tool=search&view=0,0,2481,3508

Taul, Triinu

Laul, mina ise : loovpraktilise lõputöö teoreetiline osa

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, loov-praktiline lõputöö, 2011

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17835/taul_triinu_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Keskkond, loodus, loodusturism

Autor

Pealkiri

Link

Absalon, Eerik

Ristprognooside kasutatavus Otepää ja Karula taimkattetuvastuses

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, bakalaureusetöö, 2008

file:///C:/Users/toivo/Downloads/ablason_ristprognooside_2008_ocr.pdf

Ala, Taimar

Kasvava metsa energeetilise potentsiaali määramine kaudsel meetodil Valgamaal

Tallinna Tehnikaülikooli tehnikateaduskond, magistritöö, 2019

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/146e33f2-1961-410a-aefa-e774e0a26cfe

Eha, Eteri

Talude paiknemine Otepää looduspargis viimase 100 aasta jooksul

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, magistritöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42910/Eha_Eteri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Faster, Mariko

Hargla kihelkonna vetenimed Eesti-Läti piirialal

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, doktoritöö, 2019

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/66781/faster_mariko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Grosberg, Merlin

Otepää Pikajärve fosforifraktsioonide jaotus põhjasettes

Eesti Maaülikooli põllumajandus-ja keskkonnainstituut, bakalaureusetöö, 2019

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/4885/Grosberg_Merlin_BAC_VR_2019_t%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kubi, Kristel

Pedeli jõgikonna kui rahvusvahelise valgla veemajanduslik olukord : bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias, 2006

Tartu Ülikool, füüsika-keemiateaduskond, geograafia instituut

 

Kukumägi, Krislin

Otepää looduspargi Natura 2000 elupaikade ajalooline kujunemine

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, bakalaureusetöö, 2020

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/5870/Kukum%c3%a4gi_Krislin_%20KK_bak_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lesta, Merje

Avaveeliste märgalapuhastite rakendamise eelduste analüüs Eestis

Tartu Ülikooli bioloogia ja geograafiateaduskond, magistritöö, 2004

file:///C:/Users/toivo/Downloads/Lesta.pdf

Lind, Tiina

Teedevõrgu muutused orienteerumiskaartidel Otepää looduspargi näitel

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, bakalaureusetöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/31324/Lind_Tiina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linder, Madli

Otepää looduspargi metsatüüpide kaardistamine näidistele tugineva pidevõppe tarkvara abil

Tartu Ülikooli bioloogia- ja geograafiateaduskond, magistritöö, 2006

file:///C:/Users/toivo/Downloads/linder.pdf

Murumaa, Kaarel

Teede ja reljeefi mõju maastiku keerukusele Otepää looduspargi näitel

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, lõputöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42840/Murumaa_Kaarel.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nestra-Junolaine, Liina

Otepää looduspargi matkaradade kasutamine ja külastajate rahulolu uuring

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, bakalaureusetöö, 2014

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/1651/Liina%20Nestra-Junolaine_BA2014.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Nikkel, Õie

Otepää kõrgustiku sürjametsade kujunemise eripärast ja indikaatorliikidest : bakalaureusetöö loodusgeograafias 

Tartu Ülikool

 

Nurm, Ahti

Puide Talu muldade huumusbilansi analüüs

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, bakalaureusetöö, 2015

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/2188/Ahti_Nurm_BA2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Orav, Marian

Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 rakendamise tugisüsteemi parendamine Valgamaa ja Ida-Virumaa ettevõtete näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2018

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/61344/orav_marian.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Padari, Allar

Kasvava metsa energeetilise potentsiaali määramine kaudsel meetodil Valgamaal

Tallinna Ülikool, inseneriteaduskond, magistritöö, 2016

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/66e2e1ab-22dd-402f-8b71-b036ade38240

Prass, Edgar

Glatsiofluviaalsete kulutusvormide kaardistamine ja analüüs Otepää kõrgustiku piirkonnas

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, bakalaureusetöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/41564/EdgarPrass.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raudsepp, Märt

Maastiku kvaliteedieesmärk Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut Magistritöö, 2020

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/5803/Raudsepp_M%c3%a4rt_LM_mag_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raig, Reelika

Särje (Rutilus rutilus L.) kasvuparameetrid Otepää ümbruse järvedes

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, bakalaureusetöö, 2014

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/1542/Reelika_Raig_BA2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Rea, Kristjan

Eesti linnade taksogeograafia

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, bakalaureusetöö, 2012

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/34567/rea_ba_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Slastinovski, Marko

Turism ja kohalik kogukond Karula rahvuspargis : võrdlusuuring läbi kahe aastakümne

Tallinn Ülikooli loodus- ja tervishoiu instituut, bakalaureusetöö, 2017

https://www.etera.ee/zoom/31162/view?page=1&p=separate&search=valgamaa&tool=search&view=0,0,2550,3301

Tammekivi, Terje

NO2 ja SO2 kontsentratsioonid Otepää linna välisõhus

Tallinna Ülikooli inseneriteaduskond, magistritöö, 2018

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f0337c71-1154-4bcc-b376-2d889e724c4f

Tiigi, Allar

Loodusturismi olemus ja tähtsus Valga maakonnas

Eesti Maaülikool, 2012

https://dspace.emu.ee/handle/10492/482

Tsyrulnikova, Maria

Ehitustegevuse surve väärtuslikele maastikele Otepää looduspargi ja Otepää valla näitel

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, magistritöö, 2017

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/3042/Maria_Tsyrulnikova_2017MA_LU_t%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Turb, Margit

Sürjametsad ja nende struktuur

Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituut, magistritöö, 2006

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/731/turbmargit.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Tünkaru, Mihkel

Metsamajanduslike piirangute analüüs Otepää looduspargis

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, bakalaureusetöö, 2017

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/3360/Mihkel_R%c3%bcnkaru_2017BA_MT_t%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Kirjandus, kultuur, raamatukogud

Autor

Pealkiri

Link

Aruväli, Mari

Herta Laipaik eesti õuduskirjanikuna

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, bakalaureusetöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30484/2013_Aruvali_BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Horn, Reet

August Gailiti nimeline novelliauhind

Tartu Ülikool

https://dspace.ut.ee/handle/10062/42446

Kannukene, Katrin

Helme-Tõrva raamatukirjastajad 1918-1940

Tartu Ülikool, 2008

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42516/kannukene_katrin_ma_2014_oit.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Kannukene, Katrin

Tõrva Gümnaasiumi õpetajate infokäitumine ja kooli raamatukogu

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, magistritöö, 2014

https://dspace.ut.ee/handle/10062/42446

Kustavus, Ingrid

Hendrik Adamsoni bibliograafia 1913-2008

Tartu Ülikool

https://dspace.ut.ee/handle/10062/10155

Liivson, Erja

Hella Wuolijoki bibliograafia : eestikeelsed tööd, lavastused Eestis

Viljandi Kultuuriakadeemia, 2008

https://dspace.ut.ee/handle/10062/6545

Mälksoo, Eva-Liisa

August Gailiti loomingu käsitlemise võimalusi koolis. Metoodika ja õppematerjalid

Tartu Ülikool, 2010

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42434/Mari-Liis_Tammiste_MA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nurmela, Liisa

Tõrva Dokfest 2015

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, loov-praktiline kõputöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/56640/Nurmela_Liisa_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pabbo, Gertu

Kevadkontsert Tõrvas – Vaiko Eplik / Geru Pabbo & Kadri Lepik

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, bakalaureusetöö, 2019

https://www.etera.ee/zoom/73872/view?page=1&p=separate&search=t%C3%B5rva&tool=search&view=0,0,2481,3508

Reigo, Kristina

Haldusreformi mõjud rahvaraamatukogudele ühinenud Otepää vallas

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond, lõputöö, 2018

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60447/reigo_kristina_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rätsepp, Triinu

Valgamaa rahvaraamatukogud kogukonna vaates 2015-2019

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut, magistritöö, 2020

https://www.etera.ee/zoom/85008/view?page=7&p=separate&search=otep%C3%A4%C3%A4%20AND%20t%C3%B5rva&tool=search

Tammiste, Mari-Liis

Mats Traadi epopöa "Minge üles mägedele": retseptsioon, aja- ja ruumipoeetika

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, magistritöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42434/Mari-Liis_Tammiste_MA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tombak, Toni

Murdekasutuse analüüs Mats Traadi romaani "Puud olid, puud olid hellad velled" tartumurdelistes dialoogides

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, bakalaureusetöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/53270/Tombak.BAK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Majandus, põllumajandus, turism

Autor

Pealkiri

Link

Eglit, Steissi-Ann

Tulemuslikkuse hindamine raviasutuses AS Valga Haigla näitel

Tartu Ülikooli majandusteaduskond, magistritöö, 2018

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60951/eglit_steissi_ann.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Einaste, Moonika

Turismitoodete arendamine seminarikliendile majutusettevõttes Greete motelli näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/54225/einaste_moonika.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kalda, Triin

Soostereotüüpide roll personali valikul

Tartu Ülikooli majandusteaduskond, bakalaureusetöö, 2014

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42470/kalda_triin.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Karo, Eike

Kohaliku omavalitsuse vajadused ja võimalused ettevõtluse arendamisel Otepää valla näitel

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, magistritöö, 2016

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/2695/Eike_Karo_MA2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kasepõld, Kaspar

Turismiettevõtete valmisolek koostööks Otepää piirkonna näitel

Tartu Ülikooli majandusteaduskond, bakalaureusetöö, 2013

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/31907/kasepold_kaspar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kulasalu, Kertu

Ettevõtte finantsanalüüs Karupesa Hotell OÜ näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/43917/kulasalu_kertu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuusk, Sandra

Karjatamise traditsioonid Otepää looduspargis 20. sajandi alguses

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, bakalaureusetöö, 2020

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/5962/Kuusk_Sandra_KK_baka_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leetmaa, Ilona

Ettevõtte konkurentsivõime hindamine Tõrva Tarbijate Ühistu näitel

Eesti Maaülikool, 2013

https://dspace.emu.ee/handle/10492/858

Lokk, Krista

Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Valgamaal võrreldes aastaid 2011 ja 2015

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, bakalaureusetöö, 2015

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/2668/Krista_Lokk_2016BA_GM_t%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Markus, Egert

Tootmise masinasaali töö optimeerimine, AS Valga Gomab Mööbel näitel

Tallina Tehnikaülikooli Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, magistritöö, 2014

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f74632ca-4dfb-4f0a-8133-8bac79785660

Möldre, Kerli

Tagasiside andmine arvestades töötajate eelistusi ja erinevusi põlvkondade lõikes Valga Maavalitsuse näitel

Tartu Ülikooli majandusteaduskond, bakalaureusetöö, 2012

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/28730/Moldre_Kerli.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nõmpere, Maiken

Ettevõtlusaktiivsus Eestis – Valga linna, Tapa valla ja Saue valla näitel

Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, bakalaureusetöö, 2014

https://www.etera.ee/zoom/915/view?page=1&p=separate&search=valga&tool=search&view=0,200,2480,3309

Puks, Krista

OÜ Taagepera Loss tegevuse mõju kohaliku kogukonna arengule

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/49268/puks_krista.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Roop, Krista

Maaturismi ettevõtte OÜ Taagepera Lossi külastajate tagasiside analüüs (aastatel 2010-2015)

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, bakalaureusetöö, 2017

 

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/3256/Kristi_Roop_BA2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sink, Gettel

Piirikaubanduse tuvastamine Eesti-Läti piiril mobiilpositsioneerimise andmetel eestlaste ja soomlaste näitel

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond, magistritöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57476/Sink_Gettel.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sülla, Mikk

Kasevineeripaku käitlemise tehnoloogia UPM-Kymmene Otepää AS näitel

Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut, magistritöö, 2016

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/2635/Mikk_S%c3%bclla_MT_mag_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Villemson, Piret

Valga mööblivabrik 1963 – 1993: ülevaade tootmise organiseerimisest ja vabriku sotsiaalsest rollist

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, lõputöö, 2014

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42513/villemson_piret_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y%27

Vister, Martti

Pakketingimuste mõju kasevineeri füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele tarneperioodi jooksul UPM-Kymmene Otepää AS näitel

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, magistritöö, 2016

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/2541/Vister_Martti_2016MA_MT_t%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

 

Muuseumid, etnograafia, ajalugu

Autor

Pealkiri

Link

Faster, Mariko

Hargla kihelkonna vetenimed Eesti-Läti piirialal

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, doktoritöö, 2019

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/66781/faster_mariko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jegorov, Airi

Tõrva Tantsumäe muinaslinnus

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, bakalaureusetöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30634/Jegorov_BA13.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lelle, Silvar

Fotokogu Valga Muuseumis - dokumenteeritus ja seisund

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, lõputöö, 2009

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/10156/lelle_2009_vka_loputoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Roht, Liina

Maakonnamuuseumide roll pärast muuseumivõrgu korrastamist

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, magistritöö, 2020

 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/69539/Roht_Liina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Salumaa, Paul

Karpluku valmistamine Ketta talu talliluku eeskujul

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, lõputöö, 2017

 

file:///C:/Users/toivo/Downloads/Salumaa_Paul_2017.pdf

Viljaste, Kaarel

Liivimaa talurahva seksuaalelu Helme kihelkonna vallasemade näitel (1752-1754)

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, bakalaureusetöö, 2020

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/69766/Kaarel_Viljaste_bak2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

Omavalitsused

Autor

Pealkiri

Link

Kikkas, Katre

Piirkondliku esindatuse tagamine ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogus: Valga linna ja ümberkaudsete valdade näitel

Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskond, magistritöö, 2016

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/76c50c75-4c55-4060-9dbc-279133a71205

Kirsch, Eleriin

Kohalike omavalitsuste tulude ja kulude dünaamika aastatel 2007 - 2010 Hummuli valla näitel

Eesti Maaülikool, 2012

 

https://dspace.emu.ee/handle/10492/525

Kängsepp, Kaidar

Kergliiklusteede vajaduse hindamine Valgamaa omavalitsustes

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, bakalaureusetöö, 2015

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/2203/K%c3%a4ngsepp_Kaidar_2015BA_LM_t%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lall, Tiina

Uusasunduse elanike vajadused sotsiaalse elukeskkonna elukvaliteedi tõstmiseks Riisali kogukonna näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2013

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/32636/lall_tiina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maidla, Madli-Johanna

Valdade nimeküsimus 1930. aastate vallareformis

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond, bakalaureusetöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52958/Maidla_Madli_Johanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mäekivi, Epp

Kahanevate linnade elamufondiga seotud probleemid ja meetmed Valga linna näitel

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, bakalaureusetöö, 2015

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48358/Epp.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Omuk, Karoliina

Koerte keskuse rajamise motiivid Valga vallas

Eesti Maaülikooli majandus ja sotsiaalinstituut, bakalaureusetöö, 2019

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4949/Karoliina_Omuk_BA2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raieste, Allan

Muutused Mulgimaa väikelinnade elanikkonna pendelrändes 2000. aastatel

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond, lõputöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52968/Raieste_Allan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ritsoson, Helena

Põdrala valla institutsioonid 1944-1950

Tartu Ülikool 2009

https://dspace.ut.ee/handle/10062/11015

Toomeoja, Gerli

Mahajäetud alade rohestamine kahanevates linnades – Valga linna rohestamise strateegia

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, magistritöö, 2015

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0922ea0a-caf5-4df1-a8e8-98a5637c9385

 

Sotsiaaltöö, tervishoid

Autor

Pealkiri

Link

Horn, Monika

Koduteenuse arendamine Tõrva valla näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, magistritöö, 2008

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60826/horn_monika.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Karavin, Marju

Sotsiaaltöötajate stressi ja läbipõlemise tase ja seda mõjutavad tegurid Valga maakonna sotsiaaltöötajate näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/53714/karavin_marju.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kaur, Pille

AS Valga Haigla meditsiiniõdede töökeskkond ja töövõime

Eesti Maaülikool, 2012

https://dspace.emu.ee/handle/10492/451

Kolju, Janika

Maapiirkonna elanike töö- ja elukoha erinevustest tulenevad probleemid Valgamaa Tõrva piirkonnas

Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut, magistritöö, 2017

https://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/3179/Janika%20Kolju%202017MA%20%c3%96E%20t%c3%a4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Laan, Katrin

Psüühikahäirest tingitud vähese töövõimega inimeste tööturule integreerumine Otepää Ravikeskus OÜ klientide näitel

Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond, magistritöö, 2015

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d2be70a9-b720-4202-98e8-0317d0da0eb3

Laurits, Kristel

Vaimse tervise teenuse saajate rehabiliteerimine AS Hoolekandeteenused Tõrva Kodu näitel

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, magistritöö, 2014

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/43736/laurits_kristel.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Liivarand, Kadri

Valga Lastekodu Kurepesa peremajas elavate laste heaolu

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2017

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58157/liivarand_kadri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Margus, Ragne

Valgamaa puuetega laste elukvaliteet ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus nende vanemate hinnangul

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2021

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/71556/margus_ragne.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Orm, Tiina

Tööandjate valmisolek erivajadustega inimeste tööle võtmiseks Otepää vallas

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö, 2016

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/53716/orm_tiina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Saar, Veronika

Töötukassa nõustamisteenuste mõju Valga maakonna tööpuuduse leevendamisel

Eesti Maaülikool, 2012

https://dspace.emu.ee/handle/10492/808

Sõrmus, Maarja

Hooldushaiglate roll kohaliku elanikkonna teenindamisel SA Tõrva Haigla näitel

Eesti Maaülikool, 2012

https://dspace.emu.ee/handle/10492/199