KORRALDUS

 

Valga                                                                            18. aprill 2018 nr 167

 

 

 

 

Valga Keskraamatukogu ja haruraamatukogude

lahtiolekuaegade kehtestamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017 määruse nr 4 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus” § 8 lõike 5 alusel, annab Valga Vallavalitsus korralduse

 

1.      Kehtestada Valga Keskraamatukogu ja avaliku Internetipunkti lahtiolekuajad alljärgnevalt:

1.1.     Valga Keskraamatukogu on avatud:

esmaspäevast reedeni kell 10.00-18.00;

laupäeval kell 10.00-15.00

1.2.     Avalik Internetipunkt on avatud:

teisipäevast laupäevani kell 11.00-15.00.

1.3.     Suvekuudel (juuni, juuli, august) on Valga Keskraamatukogu esmaspäeviti suletud.

1.4.     Iga kuu viimasel reedel on Valga Keskraamatukogu ja avalik Internetipunkt suletud.

 

2.      Haruraamatukogude lahtiolekuaegade kehtestamine:

2.1.  Kehtestada Hargla raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

esmaspäeval kell 10.00-18.00 (iga kuu esimesel esmaspäeval kell 12.00-18.00);

teisipäevast neljapäevani kell 10.00-17.00;

reedel kell 9.00-16.00;

lõuna kell 12.00-12.30.

2.2.  Kehtestada Kaagjärve raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

esmaspäeval kell 11.00-19.00;
teisipäevast reedeni kell 11.00-17.30.

       2.3. Kehtestada Koikküla raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

              esmaspäeval ja neljapäeval kell 12.00-19.00;
              teisipäeval ja kolmapäeval kell 10.00-17.00;
              reedel kell 8.00-15.00.

 2.4. Kehtestada Laatre raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

        esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00.

 2.5. Kehtestada Lüllemäe raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

         teisipäeval ja neljapäeval kell 8.30-18.00;

         kolmapäeval kell 8.30-17.00;

         reedel kell 8.30-16.00.        

  2.6. Kehtestada Sooru raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

         esmaspäeval kell 11.00-18.00;

         teisipäeval ja kolmapäeval kell 9.00-16.00;

         neljapäeval kell 9.00-17.00;

         reedel kell 9.00-15.00.

  2.7. Kehtestada Tagula raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

         esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00-15.00;

         neljapäeval kell 12.00-18.00;

         reedel kell 11.00-17.00.

  2.8. Kehtestada Tsirguliina raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

         esmaspäeval ja teisipäeval kell 8.00-17.00;
         kolmapäeval kell 11.00-18.00;
         neljapäeval kell 8.00-16.00;
         reedel kell 8.00-15.00.

  2.9. Kehtestada Õru raamatukogu lahtiolekuajad alljärgnevalt:

               esmaspäeval ja teisipäeval kell 11.00-18.00;
               kolmapäeval kell 12.00-19.00;

               neljapäeval kell 11.00-18.00;

               reedel kell 9.00-16.00.

 

Kõik haruraamatukogud on iga kuu viimasel neljapäeval suletud. Keskraamatukogus toimub koolituspäev.

 

3.      Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 6. veebruari 2008. a korraldus nr 37 „Valga Keskraamatukogu lahtiolekuaegade kehtestamine“, Valga Linnavalituse 16. detsembri 2009. a korraldus nr 396 „Valga Linnavalitsuse 6. veebruari 2008 korraldus nr 37 muutmine“ ja Õru Vallavalitsuse 23. aprilli 2004. a korraldus nr 20 „Õru Rahvaraamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine“.

 

4.      Korraldus jõustub selle teatavakstegemisest.

 

5.      Korralduse peale võib esitada Valga Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

 

 

 

Margus Lepik                                                             

vallavanem                                                                  Anastasija Kikkas

                                                                                    jurist vallasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

Ärakirjad:

Valga Vallavalitsuse rahandusteenistus

            Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus

            Valga Keskraamatukogu

            Valga Keskraamatukogu haruraamatukogud