Kinnitatud

Valga Keskraamatukogu direktori

                                                                                           Käskkiri 21. detsember 2018 nr 1-1/7

 

 

 

Valga Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtted

 

Valga Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 2004. a. määrusest „Rahvaraamatukogude töökorralduse juhend“ ja kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a. määrusest nr. 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ ning Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017. a. määrusest nr. 4 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus“. Põhimäärusest tulenevalt on raamatukogu põhiülesandeks teavikute kogumine, säilitamine ja lugejatele neile vajalike teavikute kättesaadavaks tegemine.

Komplekteerimispõhimõtted sätestavad keskraamatukogu ja tema harukogude kogude kujundamise alused. Komplekteerimise prioriteediks on Eestit puudutav teadmiskirjandus ja  eesti autorite ilukirjandus. Tõlkekirjandusest hangitakse väärtkirjandust ja tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid väljaandeid. Arvesse võetakse ka kutsekooli õppesuundi.

Keskraamatukogu komplekteerib teatmekogu põhimõttel, et olemas oleks kõik eestikeelsed teatmeteosed. Eesti laste- ja ilukirjandust komplekteeritakse võimalikult täielikult.

Vastavalt võimalustel komplekteeritakse avatud ülikoolides õppivatele lugejatele vajalikku kirjandust.

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadusele.

Lähtuvalt raamatukogu struktuurist ja töökorraldusest komplekteeritakse lasteosakonda teavikuid, mis on suunatud lastele ja põhikooliealistele noortele.

Täpsemad komplekteerimispõhimõtted on välja toodud tabelites.

Valga keskraamatukogu on ka maakonnaraamatukogu ja seetõttu on tema ülesandeks maakonna rahvaraamatukogude komplekteerimine. Selles tegevuses lähtutakse kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a. määrusest nr. 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ ning rahvaraamatukogude töötajate ettepanekutest.

 

 

 

Valga Keskraamatukogu teenindusosakond

 

Eestikeelne kirjandus

Komplekteeritavate teavikute arv

Ilukirjandus

1-2 eksemplari nii eesti kui tõlkekirjandust

Luuleraamatud

Valikuliselt 1 eksemplar

Õpikud

Valikuliselt 1 eksemplar

Seadused

Valikuliselt 1 eksemplar (kommenteeritud väljaanded)

Auvised

Valikuliselt 1 eksemplar

Kuulamisraamatud

Valikuliselt 1 eksemplar

Perioodika

Ajalehti 1 eksemplar, ajakirju 1-2 eksemplari

SA Kultuurileht väljaanded

1 eksemplar (harukogudes valikuliselt 1 eksemplar)

Kultuurkapitali poolt toetatavad väljaanded

Valikuliselt 1 eksemplar

 

 

Võõrkeelne kirjandus

Komplekteeritavate teavikute arv

Ilukirjandus

Valikuliselt 1 eksemplar

Teadmiskirjandus

Valikuliselt 1 eksemplar

Auvised

Valikuliselt 1 eksemplar

Perioodika

Valikuliselt 1 eksemplar

 

 

Valga Keskraamatukogu lasteosakond

 

Eestikeelne kirjandus

Komplekteeritavate teavikute arv

Ilukirjandus

1-2 eksemplari

Väikelaste ja eelkooliealiste raamatud

Valikuliselt 1-2 eksemplari

Teadmiskirjandus

Valikuliselt 1 eksemplar

Õpikud

Valikuliselt 1 eksemplar

Perioodika

Valikuliselt 1 eksemplar

Lauamängud

Valikuliselt 1eksemplar

Kuulamisraamatud

Valikuliselt 1 eksemplar

DVD

Valikuliselt (eelduseks laenutuslitsentsi olemasolu)

 

Võõrkeelne kirjandus

Komplekteeritavate teavikute arv

Ilukirjandus

Valikuliselt 1 eksemplar

Väikelaste ja eelkooliealiste raamatud

Valikuliselt 1 eksemplar

Õpikud

Keeleõpikud valikuliselt 1 eksemplar

Perioodika

Valikuliselt 1 eksemplar

Lauamängud

Valikuliselt 1 eksemplar

 

Riigieelarvelise toetuse kasutamine

Valga Keskraamatukogu

Haruraamatukogud ja maakonna rahvaraamatukogud

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia saanud ja nomineeritud raamatud

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Riigi kultuuri aastapreemia saanud raamatud

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Balti Assamblee kirjandusauhinna saanud raamatud (kas Eesti autor või eestikeelne tõlge)

1 eksemplar

Ei komplekteeri

Euroopa Kirjandusauhind (kas Eesti autor või eestikeelne tõlge)

1 eksemplar

Ei komplekteeri

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali soovitatud teosed

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse võidutööd ja äramärgitud teosed

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Kohaliku kirjanduspreemia saanud raamatud

2-3 eksemplari

1 eksemplar

Teosed sarjast „Eesti mõttelugu“

1 eksemplar

Valikuliselt 1 eksemplar

Teosed sarjast „Avatud Eesti raamat“

1 eksemplar

Valikuliselt 1 eksemplar

„25 kauneimat Eesti raamatut ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut“ konkursil auhinnatud raamatud

Valikuliselt 1 eksemplar

Valikuliselt 1 eksemplar

Ajakiri „Oma Keel“

1 eksemplar

Ei telli

Ajakiri „Raamatukogu“

1 eksemplar

1 eksemplar

Põlvepikuraamatu konkursi laureaadid, Paabeli Torni, Aasta Rosina ja Nukitsa auhinna saanud raamatud

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev noorsooromaani võistluse auhinna saanud raamatud

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Eesti Lastekirjanduse Keskuse soovitatud teavikud

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Kultuuriministeeriumilt toetust saanud teosed

1-2 eksemplari

Valikuliselt 1 eksemplar

Muuseumide ja riigiasutuste väljaanded

Valikuliselt 1 eksemplar

Valikuliselt 1 eksemplar