Valga Keskraamatukogu

arengukava aastateks

2017–2021

 

 

 

 

 

 

 

SISSEJUHATUS

 

Valga Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) arengukava määrab raamatukogu arengusuunad aastateks 2017–2021.

Raamatukogu arengukava aluseks on Kultuuriministeeriumi pool koostatud arengukavade koostamise soovituslik vorm.

Arengukava koostamisel osalesid raamatukogu direktor, peaspetsialist ja osakonnajuhatajad. Arvestatud on teiste töötajate arvamuste ning ettepanekutega.

 

VALGA KESKRAAMATUKOGU MISSIOON

Valga Keskraamatukogu on linna ainuke avalik raamatukogu, ta tagab vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile. Oma tegevusega toetab raamatukogu lugemisharjumuste kujunemist, koolitust, täiend- ja ümberõpet ja harrastusi, pakub kultuurilist meelelahutust ja harivaid loenguid. Raamatukogu koordineerib raamatukoguteenindust maakonnas ja juhendab teisi maakonna rahvaraamatukogusid.

 

VALGA KESKRAAMATUKOGU VISIOON

Valga Keskraamatukogu on piirkonna mainekas avalikku teenust pakkuv mitmekülgne ja arenev kultuuriasutus. Raamatukogu kogud on komplekteeritud lugejanõudlusest lähtuvalt, arvestades ka marginaalseid huvigruppe. Teenindus on paindlik ja kasutajasõbralik. Raamatukogu on kogukonna keskuseks, kus pakutakse sisukat meelelahutust ja harivaid loenguid. Kogutud kodulooline informatsioon on tehtud erinevatel viisidel kättesaadavaks.

 

VÄÄRTUSED

Lugejakeskne töökorraldus (nõudlusele vastavalt komplekteeritud kogu, paindlik, asjatundlik ja usaldusväärne teenindus).

Raamatukogu töös on oluline uute tehnoloogiate rakendamine.

Asutuse eesmärkidest informeeritud ja tööülesannete täitmisele motiveeritud ja uuendusmeelsed töötajad.

 

KAJASTUSED TEISTES ARNGUKAVADES

·        Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

·        Arengustrateegia. Valgamaa 2020

·        Valga linna arengukava 2012-2020

·        21. sajandi raamatukogu. Eesti raamatukogunduse tulevik ühiskondlike ja tehnoloogiliste muutuste tingimustes: raamatukogude missioon, positsioon ja arengusuunad.

 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS

Organisatsiooni tugevused

• väga hea asukohaga raamatukoguhoone
• hea tasemega kogu
• kaasaegne tehnoloogia
• optimaalne arv töötajaid
• stabiilne finantseerimine
• regulaarselt toimuvad raamatukoguüritusedOrganisatsiooni nõrkused

• raamatukogus ei ole piisavalt tegevusruume
• elanikkond ei ole piisavalt informeeritud raamatukogus pakutavatest võimalustest

Väliskeskkonnast tulenevad võimalused

• linna teiste kultuuri- ja haridusasutuste koostöövalmidus
• IT areng toob raamatukokku uued teenuseliigid ja loob võimalused teeninduse arendamiseks
• piiriülene koostöö suurendab kasutajate arvu

*haldusreformiga kaasnevad muudatused

 

Väliskeskkonnast tulenevad ohud

         elanikkonna vähenemine

         lugemishuvi vähenemine

         vaba aja vähenemine ja vaba aja veetmise võimaluste paljusus

         samade töövormide pakkumine teiste asutuste (muuseumid, seltsid, klubid) poolt

         haldusreformiga kaasnevad muudatused

 

Põhiandmete ülevaade

Valga linna raamatukogu asutati 1865. aastal ja tegutses 1911. aastani. 1925. aastal avati Valgas raamatukogu teistkordselt ja tegutseb järjepidevalt tänaseni.

1996. aastast asub raamatukogu aadressil Aia tn 12. Hoones on kasulikku pinda 751,7 m2. Uues majas alustati raamatukogu automatiseerimisega – kasutusele võeti programm Kirjasto 3000, alustati elektronkataloogi koostamisega.

2000. aastal mindi üle arvutilaenutusele, alustati kodulooliste artiklite andmebaasi koostamist. Raamatukogu sai oma esimese kodulehe 2000. aastal.

2003. aastal asendati Kirjasto 3000 kaasaegsema programmiga RIKS.

2005. aastal alustati kodulooliste isikute andmebaasi ISIK koostamist.

2009. aastast antakse välja August Gailiti nimelist novelliauhinda.

Raamatukogus on kolm osakonda: teenindusosakond, lastekirjanduse osakond ja komplekteerimis- ja töötlusosakond. Osalise tööajaga AIP. Töökohtade arv raamatukogus 17, kõrgharidusega töötajaid 7.

 

Statistika

 

 

Kogud

Lugejaid

Laenutused

Külastused

Virtuaal-

külastused

Külastused

kokku

Üritustel

osalenuid

2011

116 053

3 851

111 1234

71 983

3 699

75 682

1 131

2012

117 657

3 770

102 951

70 140

7 821

77 961

1 650

2013

119 122

3 531

 97 529

62 409

23 282

85 691

1 333

2014

118 828

3 488

 89 981

61 229

22 178

83 497

1 075

2015

119 820

3 291

 90 114

58 134

55 108

113 242

1 589

 

Raamatukogu 2015. aasta eelarve oli 275 094 eurot, sellest riigieelarvest 62 844, omavalitsusest 205 949, muudest allikatest 6 301 eurot.

 

Elanike arv linnas 13 330.

 

EESMÄRGID JA TEGEVUSED

1. Klientide rahulolu on tagatud, lugejate hõlve püsib 28–30% tasemel teeninduspiirkonna elanike arvust

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

·         raamatukogu ja raamatuid tutvustavate ürituste korraldamine vähemalt 3 korda kuus

·         raamatukogutunnid algklasside õpilastele

·         raamatute laenutamine lasteaedades

·         veebilehe pidev uuendamine

·         koolitused töötajatele vähemalt 10 tunni ulatuses aastas

·         lugejate teavitamine reserveeritud raamatute saabumisest

·         kasutajakoolituste korraldamine täiskasvanutele

·         teavikute ja lugejate andmebaasi pidev redigeerimine

·         interneti kasutamise võimaldamine raamatukogu kogu lahtioleku ajal

·         raamatukogu kajastamine infokataloogides

·         sotsiaalmeedia võimaluste kasutamine

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

2. Raamatukogul on erinevate lugejagruppide vajadusi rahuldav kogu, lugejaskond on kaasatud kogude kujundamisse

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

3. Olemasoleva teavikutekogu säilimine

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

viivisevabadest päevadest

 

4. Raamatukogu on atraktiivne vaba aja hariva veetmise koht

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

 

inimeste koda, kultuurikeskus, Tiina Loomemaja, koolid jne.)

 

5. Raamatukogu on kohaliku teabe keskuseks

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

6. Raamatukogu on maakonna raamatukogude kompetentsikeskus

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

7. Raamatukogus on kaasaegne töökeskkond ja head olmetingimused nii töötajatele kui ka lugejatele

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

8. Arengukava läbivaatamine ja täiendamine

Raamatukogu arengukava kinnitamine, läbivaatamine ja täiendamine toimub Valga Linnavolikogu poolt kehtestatud korras. 2017. aasta tegevuskava on lisana.