Valga Keskraamatukogu

aastaaruanne 2019

 

SissejuhatusVald

Elanike arv (01.12.18)

Üldkasutatavate raamatukogude arv

Harukogude arv

Teeninduspunktide arv*

Kokku

Valga valda

16 512

1

9

0

10

 

 

1. Põhilised tegevussuunad

 

Välja anti järjekordne  August Gailiti nimeline novelliauhind, selle sai Armin Kõomägi novelli „ Goglomov“ eest. 

 

Eesti laulu- ja tantsupeo ning eesti keele aasta raames toimus maakondlik infootsingu võistlus õpilastele „Eesti keelest ja meelest“ ja raamatu väljapanek „Igal puul on oma juur“.

Lasteosakond käis emakeelepäeval tutvustamas eesti autorite uuemaid lasteraamatuid lasteaias „Walko“. Toimus juba traditsiooniks saanud veebipõhine maakondlik emakeelepäeva viktoriin.

 

Haruraamatukogudes olid eesti keele ja laulu- ja tantsupeo aasta temaatilised näitused ja väljapanekud.

 

Tsirguliina ja Lüllemäe raamatukogu liitus Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt algatatud lugemisprojektiga „Lugemisisu“. Lüllemäe, Hargla, Õru, Hargla ja Tsirguliina raamatukogu osales üle-eestilises programmis „Maal elamise päev“.

 

Inventuur toimus Laatre raamatukogus. Jätkus kogude korrastamine, kustutati seisma jäänud ja aegunud teavikuid.

 

Tänuväärne oli võimalus osaleda ERÜ lastetoimkonna poolt korraldatud õppereisil Rootsi ja Kultuuriministeeriumi korraldatud reisil Iirimaale.

 

 

2. Juhtimine

 

2.1 Raamatukoguvõrgu struktuur ja nõukogu


Raamatukoguvõrgus muutusi ei toimunud.

    

 

2.2 Eelarve

 

Põhieelarve

Seisuga

31.12.18

Seisuga

31.12.19

muutus

%

Eelarve kokku

531 405

534 300

+ 0,54

Personalikulu

354 972

377 726

+ 6,4

Komplekteerimiskulu

74 049

66 153

- 11,9

sh KOV-ilt

42 754

35 082

-21,7

sh riigilt

31 295

31 071

- 0,72

Infotehnoloogiakulu

12 809

14 083

+ 9,9

Koolituskulu

1 563

2 668

+ 70

Kulu üritustele

6 674

5 908

-13

 

2.3 Projektid

Projektid, toetused

(Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud summa

Projekti

üldmaksumus

Valga Keskraamatukogu-

A.Gailiti nimelise novelliauhinna väljaandmine

 

Rahvakultuuri Keskus

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp

15.03-15.05.2019

 

 

 

675,00

250,00

2 680

Lüllemäe raamatukogu - „Et rada ei rohtuks“

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp

01.02-31.03.2019

200,00

300,00

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Töökoormuse vähenemise tõttu koondasime komplekteerimisosakonna raamatukoguhoidja ametikoha.

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest

Koolituse teema

Korraldaja

Osavõtjaid

Algupärase lastekirjanduse päev

O. Lutsu nim. Tartu Linnaraamatukogu

3

Piirkondlik seminar raamatukoguhoidjatele

ETKA Andras

3

Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev

ERÜ maaraamatukogude sektsioon

2

Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia

Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut

1*

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia

Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut

1

Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Kes loeb, see loeb“

Eesti Lastekirjanduse Keskus

1

Inglise keele kursus (B2)

OÜ Valga Keeleõpe

1

Projekti „Lugemisisu“ teabepäev

Eesti Lastekirjanduse Keskus

1

Ajajuhtimine ja kuulutuste koostamise põhialused

Valgamaa Arenguagentuur

1

„Laps kirjanduses 7: huumor lastekirjanduses“

Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

1

A. Sibulale pühendatud erialapäev

Tallinna Keskraamatukogu

1

Vitssõle valmistamine

ERM

1

**Osaleja tasus koolituse eest ise.

 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused

Tabel 4

Aeg

Koolituse teema

Koolitaja

Koolituse maht

Osalejaid / KOVid

Eelarve / Koolituseks kulutatud

28.02

Isikuandmete kaitse raamatukogus   

Urmas Tross, Valga Vallavalitsuse  andmekaitse spetsialist

2

26

0

28-03

Turvaline toimetulek agressiivse käitumisega  

Jürgen Rakaselg, Haridus- ja teadusministeerium

4

21

490,00

25.04

Arheoloogilised leiud  

Anu Lillak, Muinsuskaitseamet

4

17

0

30.05

Teeninduskultuur. Suhtlemine  

Anne Uibo, Tartu Rahvaülikool

4

22

340,00

26.09

Raamatukogu – kas ainult raamatud ja lugemine?  

Mai Põldaas, Tartu Linnaraamatukogu

2,5

20

87,00

28.11

Erinevate teenuste ja tegevuste mõõtmine raamatukogus  

Margit Jõgi, Rahvusraamatukogu

2

19

0

 

Toimus koolitusreis Sillamäele ja Narva . Osalejaid 28.

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

Triinu Rätsepp jagas muljeid ERÜ lastetoimkonna poolt korraldatud õpperisilt Rootsi ja Kristi Simson vahendas Iirimaa kogemusreisi muljeid.

 

Lüllemäe raamatukogu juhataja ettekanne üritusel „Asutava Kogu 100“ – Ülevaade Karl August Baarsi ja Artur Uibopuu elust.

 

Kodanikukuu raames esines 2 raamatukogu töötajat  Valga Põhikoolis alglassidele.

 

Seoses Eesti Lastekirjanduse Keskuse „Lugemisisu“ projektiga tegi Tsirguliina raamatukogu juhataja kaastöö ajakirja Nukits 2019 artiklisse „Lugedes kasvab isu. Lugemisisu“, lk 44-45.

 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine

Üks töötaja on Tallinna Ülikooli infoteaduste magistriõppes.

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine

Tsirguliina raamatukogu juhataja on Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019 nominent.

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine

Valla raamatukogude ruumid on heas seisukorras.  

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Liikumispuudega inimestele on juurdepääs ühes raamatukogus ja osaline juurdepääs kahes raamatukogus.

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Maakonna raamatukogus infotehnoloogia olukord on valdavalt hea. Haruraamatukogudes vajaks riistvara uuendamist ja Windows 7 operatsioonisüsteem vajab lugejaarvutites Windows 10 vastu vahetamist.

 

Wifi on olemas 2 raamatukogus.

 

Tagula raamatukogu sai värviprinteri.


3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine

Keskraamatukogus on arvel 102 007 eks. raamatuid, fondi kogumaht 104 992 eks.

 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimisel järgitakse komplekteerimisplaani. Sellest tulenevalt oli eriline tähelepanu eesti kirjandusel, sh laste- ja noorte kirjandusel ning heatasemelisel tõlkekirjandusel.

Laste lugemishuvist lähtuvalt telliti lastekirjanduse osakonda rohkem koolieelikutele mõeldud kõvakaanelisi lasteraamatuid ning kooli kohustuslikku kirjandust. Kohustusliku kirjanduse puhul suurendati eksemplaride arvu isegi 5-ni. Enamus nimetustest osteti 1 eks.

Valga keskraamatukogul on ka 9 haruraamatukogu, kes rahaliste vahendite vähesuse tõttu pidid komplekteerimisel hästi läbi mõtlema oma tellimused ja arvestama lugejate huvidega, haruraamatukogus ei saa alati lähtuda komplekteerimisplaanist.

Põhiliselt teostati ostud 2 tarnijalt: Rahva Raamat ja Apollo, venekeelne kirjandus osteti Lomeliuselt. Peab mainima, et suuremad ostud tehti Rahva Raamatust, kus oli odavam pakkumine.  Mitmed raamatukogud kasutasid raamatute allahindlusi, mida pakkusid nii Rahva Raamat kui ka Apollo raamatupood. Allahindluse puhul kujuneb ilukirjandusliku trükise hinnaks 2-5 eurot. Kõiki nimetusi pole muidugi sellise hinnaga võimalik osta.

Raamatukogud saavad endiselt iganädalaselt tellimislehti ning esitavad tellimuse komplekteerimisosakonna kaudu. Komplekteerimisosakond teeb tellimisel valiku odavama hinna kasuks. Keskraamatukogu saab uusi raamatuid vähemalt 2 korda nädalas,  harukogud soovi korral 2 nädala tagant või sagedamini.

Komplekteerimine sujus keskraamatukogu ja tema harukogude vahel hästi, toimus sõbralik koostöö. Keskraamatukogu eelarve võimaldab osta peaaegu igat ilmuvat nimetust, harukogud aga peavad tegema targa valiku. Hiljem, kui tekib võimalus, saavad harukogud laenutada keskkogus  olevaid meie lugejate poolt loetud raamatud raamatuid.

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (koos harukogudega)
Teavikute komplekteerimiseks kulus 66 153 eurot, sellest riigitoetus oli 31 071 eurot

Ehk 46,9% , omavalitsuse osa 35 082 e 53,1%. Keskmiselt saadi 2,8 eurot 1 elaniku kohta ov-lt. Nn sihtostudeks kulus 36,3% riigirahast. (soovitatav 30%).

Kokku hangiti 4 777 eks trükiseid, sh ostudena 4 305 eks, muud hanked 472 eks.

Muude hangete all on põhiliselt annetustena saadud raamatud, millest enamuse moodustas sari Eesti Vabariik 100.

Ilukirjandus moodustas hangitust 66,9%  Võõrkeelset kirjandust saadi juurde 499, millest venekeelset 484 eks. Eelmise aastaga võrreldes osteti  180 nimetust vene raamatuid rohkem. Venekeelset kirjandust hangiti ainult keskraamatukogu tarbeks.

Raamatute keskmiseks ostuhinnaks kujunes 12,2 eurot (2018.a. 12,4 eurot)

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat telliti 13 445 euro ulatuses, e 20,32  % kogu eelarvest. Kultuuriperioodikat telliti 1 700 euro eest. Meie 9 haruraamatukogu tellisid perioodika keskraamatukogu vahendusel.

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid  hangiti 11 eks, põhiliselt lasteosakonnale mõeldud  filmid CD plaadil.

 

3.2 Inventuurid, mahakandmised

Inventuur toimus Laatre raamatukogus.

 

Maakonnaraamatukogus kustutati andmebaasist 3 697 eks., neist anti maakonna teistele raamatukogudele üle 48. Maaraamatukogud olid huvitatud ajaloo, kokanduse ja käsitöö liigsetest eksemplaridest.

 

Haruraamatukogudes kustutati 3 479 eks.

 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine

Maakonnaraamatukogus on lugejate kasutuses 5 arvutit, lisaks Wifi-võrgu kasutamise võimalus.

Lugemissaalis on külastajatel võimalus kasutada 1 arvuti, mida kasutati 942 korda.

Interneti toa 4 arvutit kasutati 1 572 külastaja poolt. Põhiliselt kasutatakse arvuteid ID-kaardi tehinguteks.

 

Haruraamatukogudes on interneti kasutamise võimalus.

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte

Tabel 5

Valga Keskraamatukogu:

Lugejad

2018

Lugejad

2019

muutus (+-)

2 882

2 723

-159

 

Külastused 2018

Külastused 2019

muutus (+-)

Virtuaal-külast. 2018

Virtuaal-külast. 2019

muutus

(+-)

48 149

44 144

-4 005

44 264

43 574

-690

 

Laenut-d 2018

Laenut-d 2019

muutus (+-)

Päringud* 2018

Päringud* 2019

muutus

(+-)

71 233

67 552

-3 681

369

368

-1

 

Valga valla raamatukogud kokku:

Lugejad

2018

Lugejad

2019

muutus (+-)

4 252

4 089

-163

 

Külastused 2018

Külastused 2019

muutus (+-)

Virtuaal-külast. 2018

Virtuaal-külast. 2019

muutus

(+-)

73 699

69 010

-4 689

47 507

46 048

-1 459

 

Laenut-d 2018

Laenut-d 2019

muutus (+-)

Päringud* 2018

Päringud* 2019

muutus

(+-)

132 443

125 439

-7 004

819

1071

+252

 

Valla elanike arv vähenes 168 võrra. Sellega on seletatav lugejate arvu vähenemine, osaliselt ka laenutuste ja külastuste arvu langus.

 

Maakonnaraamatukogu infopäringud on jäänud eelmise aastaga samale tasemele.

Haruraamatukogude infopäringute arvu tõusu taga on järjepidev töö registreerimisel.

Infopäringuid valla raamatukogudes kokku 1071, keskraamatukogus 368.

 

4.3 RVL teenindus

Teistesse maakonna raamatukogudesse telliti keskraamatukogust 516 teavikut.

Kõiki soove, mida meie kogust taheti ei olnud võimalik kohe täita: rahuldamata jäid need tellimused, milles sooviti just uuemat kirjandust ja millel oli juba meie raamatukogus järjekord.

Aktiivsemalt laenutasid Otepää Linnaraamatukogu, Riidaja ja Pühajärve raamatukogu.

Ise tellisime teistel väljaspool maakonda 3 ja maakonna raamatukogudest 6.

 

Valla raamatukogude RVL kokku: sisse 593, välja 199.

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus

Maakonnaraamatukogu lasteosakonna lugejate arv vähenes 69 võrra. Lasteosakonna külastused vähenesid lausa 1 076 võrra. Sageli juba 1. klassi lapsed eelistavad vaba aja veetmiseks  noortekeskust, kus on neil vabam olemine, piljard jms. Paljud aktiivsed lapsed on lisaks õppetööle huviringidega seotud ja neil ei jää enam aega raamatukogu või raamatukogu üritusi külastada. Ka raamatukogutunde jäi meil sügisel oluliselt vähemaks. Kuna kogu Valga Põhikool asub nüüd sügisest ühes majas, kus on olemas kooliraamatukogu, siis laenutavad paljud lapsed oma kohustusliku kirjanduse juba koolist. Sageli viivad õpetajad oma klassi kooliraamatukokku tunnis vajalikku raamatut laenutama, kohustuslikku kirjandust võtma.

Laenutused lastele vähenesid meil 543 võrra. Laenutatakse põhiliselt kohustuslikku kirjandust. Valga Priimetsa Kooli mõlemad 1. klassid käisid meil külas raamatukogu ja huvitavamate raamatutega tutvumas. Nad said lisaks kingiks venekeelse „Tähekese“.

Valga Põhikooli 1a ja 1b klass käisid samuti raamatukoguga tutvumas, tutvustasime neile ka lisaks huvitavamaid loomaraamatuid, rääkisime, mida raamatukogus veel huvitavat teha saab.

Haruraamatukogud

„Lugemisisu“ programmiga liitusid Tsirguliina ja Lüllemäe raamatukogu. Tsirguliina raamatukogus tegutseb raamatuklubi ja näitering.

4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
Aasta jooksul sai lasteosakond juurde 710 teavikut (nimetusi 576), neist annetusi 5.

Kustutati 1 272 teavikut. Kogud aasta lõpul 24 815.

 

Kogud vähenesid aasta jooksul lasteosakonnas 562 teaviku võrra. 2019.a. korrastasime avafondi, kandsime maha avafondis olevaid kulunud raamatuid, liigseid eksemplare ja aegunud raamatuid.

 

Uusi raamatuid tellisime enamasti ühe eksemplari kaupa ja see oli piisav. Rohkem tellisime ja  järelkomplekteerimist tegime kohustuslikule kirjandusele.

 

Ajakirjadest käisid meil 2019.a. „Hea Laps“, „Täheke“, „Miki Hiir“, „Mesimumm“, „Minu Maailm“, „Tom & Jerry“. Ajalehtedest käis meil „Postimees Juunior“.

Kuigi neid kõiki oli võimalus koju laenutada, oli huvi nende vastu vähene.

 

4.4.2 Laste ja noorte raamatukogu kasutamine:

Keskraamatukogu lasteosakond

Lug-d 2018

Lug-d 2019

muutus (+-)

Külast-d 2018

Külast-d 2019

muutus (+-)

Laenut 2018

Laenut 2019

muutus (+/-)

961

892

-69

11156

10080

-1076

11349

10569

-780

Haruraamatukogud

 

Lug-d 2018

Lug-d 2019

muutus (+-)

Külast-d 2018

Külast-d 2019

muutus (+-)

Laenut 2018

Laenut 2019

muutus (+/-)

Hargla

 

 

 

 

 

 

 

 

38

32

-6

395

191

-204

130

196

+66

Õru

 

 

 

 

 

 

 

 

46

47

+1

1 618

2 831

+1 213

561

515

-46

Tagula

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

-9

264

256

-8

294

108

-186

Sooru

 

 

 

 

 

 

 

 

35

34

-1

293

256

-37

196

268

-72

Lüllemäe

 

 

 

 

 

 

 

 

74

68

-6

1 121

1 315

+194

1 431

986

-445

Tsirguliina

 

 

 

 

 

 

 

 

157

157

-

2 445

2 755

+310

2 496

1 327

-1 169*

Sooru

 

 

 

 

 

 

 

 

35

34

-1

293

256

-37

196

268

-72

Laatre

 

 

 

 

 

 

 

 

18

10

-8

99

100

+1

88

97

+9

Kaagjärve

 

 

 

 

 

 

 

 

12

10

-2

87

121

+34

104

76

-28

*Laenutused vähenesid seetõttu, et ei ole arvestatud õpikute laenutusi.

 

4.4.3 Laste- ja noorteteenindus, sh lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine

 

Keskraamatukogus:

 

Laste lugemisharjumusi on püütud kujundada erinevatel teemadel toimunud raamatukogutundides. Neid toimus 2019. aastal kokku 44.

 

Reedeti toimuvad „Muinasjututorni jututunnid“, kus lastele loetakse ette lasteraamatuid.

 

Maast-madalast harjutame raamatute ja lugemisega „Kasekese“ lasteaia lapsi, kus käime raamatuid laenutamas korra kuus. Mõned neist lastest on hakanud koos vanematega ka meie raamatukogus käima.

 

Suveks pakkusime lastele võimalust osaleda „Suvelugemisel“. Selleks valisime välja 16 head ja huvitavat lasteraamatut. Osalejaid oli suvelugemisel 21 last ja neist 3 olid nii tublid, et lugesid läbi kõik 16 raamatut. Tublimaid suvelugejaid autasustasime sügisesel lõpuüritusel, kus lastele esines kirjanik Anti Saar.

 

Haruraamatukogud:

 

Haruraamatukogudes toimuvad rühmakoolitused klassidele, ettelugemised, kohtumised kirjanikuga. Lüllemäel käisid külas Mika Keränen ja Peeter Volkonski.

 

Tsirguliina raamatukogus kohtusid lapse Mika Keräneni ja Heiku Vilepiga.

 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused

Ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.

Valga RK

 

 

Hargla

Raamatutund „Raamatukogu enne ja nüüd“

Pole statistikas

Kaagjärve

2 ettelugemist lasteaias

10

 

2 kaartide meisterdamise töötuba

4

Lüllemäe

6 projekti „Lugemisisu“ tundi

82

 

5 üritust projekti „Noored ja Karula toidupärand“ sarjas

63

 

3 raamatute tutvustamist ja laenutamist Lüllemäe Põhikoolis

65

 

3 üritust lasteaias

33

 

Emakeelepäev algklasside õpilastele

28

 

Kohtumine Heli Künnapasega

17

 

Kohtumine Mika Keräneniga

65

 

Koolitund Peeter Volkonskiga

49

 

Suvelugemine

15

 

Etendus „Kallista mind“

23

 

Perepäeva töötuba Lüllemäe Põhikoolis

68

 

Raamatukogutund 9. klassile

6

Sooru

2 ettelugemist lasteaia lastele

18

 

Raamatukogutund lasteaia lastele

10

 

Tsirguliina Kooli 7. klassi klassiõhtu

11

Tagula

13 meisterdamis- ja jututundi

68

Tsirguliina

6 projekti „Lugemisisu“ tundi

87

 

3 märkmiku köitmise õpituba

11

 

2 tutvumist Rampsu raamatukoguga

19

 

2 etlemisvõistlust (linnuteemalised luuletused lasteaia lastega, „Maast ja ilmast“ 3.-4. klassi õpilastele)

73

 

2 raamatukogutundi

25

 

Kohtumine Mika Keräneniga

48

 

Kohtumine Heiki Vilepiga

78

 

Emakeelepäeva viktoriinil osalemine

10

 

Ettelugemistund

7

 

Esinemine näidendiga „Tühjade susside saladus“

30

 

Esinemine näidendiga „Jõuluvana otsib mantlipärijat“

150

Õru

8 ettelugemist lasteaias

66

 

7 ettelugemist Õru Algkoolis

87

 

3 raamatukogutundi

27

Valga

16 meisterdamisringi algklasside õpilastele

112

 

12 koolivaheaja filmineljapäeva

112

 

11 muinasjututorni jututundi

66

 

8 laste tundi „Tahan teada ja osata“

26

 

Luuleprõmm 2019“ – Valgamaa eelvoor

25

 

Maakondlik isamaaliste luuletuste lugemise konkurss 5.-8. klassidele

16

 

Kohtumine luuletaja Jaan Maliniga

31

 

Maakondlik emakeelepäeva veebiviktoriin 5.-6. klassi õpilastele

99

 

Eesti lastekirjanduse tutvustamine lasteaias „Walko

67

 

Kirjandusmäng 2019 – Valgamaa eelvoor

7

 

Kohtumine kirjanik Anti Saarega ja suvelugemise lõpetamine

35

 

Ettelugemise võistlus „Heal meelel ja ilusal keelel“ 4. klasside õpilastele – Valgamaa eelvoor

4

 

Maakondlik jõululuuletuste lugemise konkurss 1.-4. klassi õpilastele

69

 

 

 

 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

 

Koduteenindus Valga vallaraamatukogudes

Kaagjärve

2

1

1

Koikküla

16

1

1

Laatre

11

1

1

Lüllemäe

48

1

2

Sooru

19

1

3

Tagula

12

1

5

Tsirguliina

18

1

4

Valga

12

1

4

 

 

2019. aastal kasutas maakonnaraamatukogus koduteenust 4 lugejat: aasta jooksul viis raamatukoguhoidja kodudesse 713 teavikut.

Teenuse soovijate arv võrreldes eelnevate aastatega on vähenenud.

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond

 

Valga valla raamatukogudes

.Näitused/väljapanekud

Üritused

Üritustel osalenute arv

190

204

3114

Näituseid ja väljapanekuid keskraamatukogus  oli kokku 33, üritusi 78, neis osales 1245 inimest.

 

4.6.1 kohalikul tasandil

 

Keskraamatukogu:

Jätkuvalt tegutses tublilt venekeelne Raamatusõprade klubi, koos käidi 11 korral. Võeti osa 13. aprillil toimuvast ülemaailmsest etteütlusest „Тотальный диктант“. Külastati Põlvamaad. Loet luuletusi ja käidi virtuaalsel ekskursioonil läbi Venemaa. Kohtuti vene kirjanike Aleksei Varlamovi, Andrei Gelassimovi ja Natalja Lukjanovaga.

 

Raamatu ja Roosi päeval anti üle August Gailiti novelliauhind.

 

Toimusid raamatuesitlused:

·         veebruaris esitles oma raamatut „Kui ma vananen…“ Raul Oreðkin.

·         septembris esitles oma raamatut „Kõik müügiks“ Ene Arikainen.

Kohtuti kirjanik Heli Künnapasega.

Valga Säde pargis toimunud Liivimaa Maapäeval jagati raamatuid.

Novembris toimunud kirjanike tuuril „Sõnaränd“ kohtusid lugejatega Reeli Reinaus, Villu Kangur ja Wimberg.

Lugejatel oli võimalus osa võtta Valga Keskraamatukogu kodulehel Eesti raamatu päevale pühendatud kirjanduslikust viktoriinist. Toimusid ka õpilastele mõeldud maakondlik info-otsingu võistlus ja veebipõhine kodanikupäeva viktoriin.

 

Raamatukogul on hea koostöö Valga Muuseumi, Tiina Loomemaja ja kohvikuga Carl.

Väga hea koostöö oli 2019. a esimesel poolel Valga Põhikooli 3. klassidega ja ka 1. klassidega.

Hea on olnud koostöö lasteaiaga Kaseke“ ja „Walko“. „Kasekeses“ käisime raamatuid laenutamas korra kuus õppeperioodil.

 

Koostöö on olnud hea meie vabatahtliku töötaja Phd Ene Mägiga, kes aitas laupäeviti eelkooliealisi lapsi kooliks ette valmistada. Sügisest pani pr. Ene selle ameti maha, et tegeleda rohkem teiste tegevusvaldkondadega.

 

Maakondlike suuremate lasteürituste auhinnarahaga on meid toetanud SA Valgama Arenguagentuur.

 

Haruraamatukogudes

 Lüllemäe raamatukogul on hea koostöö Lüllemäe Põhikooli, Karula Muinsuskaitse Seltsi, Lüllemäe Kultuurimaja ja Vallga Vallavalitsusega. Mitmed õpitoad olid suunatud naistele. Kohalike asutustega koostöös toimus Advendipühapäev. Toimus Ene Arikaineni raamatu „Kõik müügiks“ esitlus. Näitusi oli Lüllemäe raamatukogus 19, neist märkimisväärsemad olid „Et rada ei rohtuks“, Aabitsanäitus, Üllas Tankleri reisifotode näitus „Elamus“, Siiri Kängsepa aktijoonistused, Arheoloogilised uuringud Eestis ja kunstiringi tööde näitused.   

 

Tsirguliina raamatukogul on koostöö rahvamaja, kooli, lasteaia ja MTÜ Joudega.

 

Kaagjärve raamatukogu teeb koostööd MTÜ Kaagjärve mõis ja Kaagjärve lasteaiaga.

 

Tagula raamatukogus „Väärikate 120 minutit raamatukogus“ – 8 korda, 92 osalejat.

 

Sooru raamatukogu: koostöö  kohaliku lasteaiaga, MTÜ Sooru Arendusega, Tsirguliina Keskkooliga.

 

Hargla raamatukogus oli külalisteks olid Indrek Hargla ja Varje Sootak. I. Hargla rääkis oma loomingulisest kujunemisest ja kuidas on juured seda kujunemist mõjutanud, V. Sootak (I. Hargla ema) kõneles Hargla kihelkonna ajaloost.

 

4.6.2 riiklikul tasandil

Maakonna keskraamatukogus toimuvad vabariiklike konkursside maakondlikud eelvoorud:

Juhan Liivi luulekonkurss, konkurss „Koidulauliku valgel“, Luuleprõmm, ettelugemise võistlus, kirjandusmäng.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele

 

Keskraamatukogu:
Täiskasvanutele rühmakoolitusi ei toimunud.
Individuaalkoolitusi oli keskkogus 86. Mõned näited: digiallkirja andmine, elektrooniliste dokumentide täitmine, e-tervisetõend.

Lasteosakonnas kasutajakoolitusega olid lood tõesti head. Rühmakoolitusi oli 44, kus osalejaid oli 675. See oli küll vähem kui aastal 2018, aga hästi ikkagi. Viisime läbi 3 individuaalkoolitust, kus osalejaid oli 5.

 

Haruraamatukogud:

Lüllemäe raamatukogus on peamised sihtrühmad lapsed ja eakad. Laste puhul kirjanikud ja raamatute tutvustamine. Eakaid aidatakse arvuti kasutamisel.

 

Õru raamatukogus toimus 3 rühmakoolitust õpilastele, individuaalnõustamisi 12.

 

Tsirguliina raamatukogus on läbi viidud käsitööalaseid õpitubasid.

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Ajakirjanduses kajastati raamatukogus toimunut 3 korral: Lõuna-Eesti Postimees, 7. jaanuar „Mõnd laenutatud raamatut tuleb tagasi oodata üle kümne aasta“, Lõuna-Eesti Postimees, 21. jaanuar „Valgas prõmmutas luulet 14 noort poeeti“, Lõuna-Eesti Postimees, 24. aprill „Gailiti auhinna võitis Armin Kõomägi“.

 

August Gailiti novelliauhinna üleandmisest kirjutati ka Valga valla kodulehel, Valgamaa.ee’s ja Lõunaeestalne.ee ning kajastati Eesti Rahvusringhäälingu uudistes.

 

Raamatukogu kodulehel on üleval terviseteemaliste raamatute blogi. Postitusi lisandus juurde 19.

 

Koostati „Valgamaa kodulooline sünnipäeva kalender 2020“.

Raamatukogus toimuvatest üritustest antakse teada kodulehel ja Facebook’is, raamatukogus olevalt digitaalselt infoekraanilt ja ajalehes Lõuna-Eesti Postimees. Ürituste reklaamimiseks kasutatakse ka flaiereid ja kuulutusi.

 

Koduleht on olemas kolmel haruraamatukogul. Facebooki kasutab 3 haruraamatukogu

 

4.9 Andmebaasid

Uusi andmebaase ei loodud. Jätkati bibliografeerimist RIKSi: Lõuna-Eesti Postimees – 47 kirjet ja täiendati isikuloolist andmebaasi ISIK.

 

5. 2020. aasta tegevused
Valga Keskraamatukogu tähistab asutamise 155. ja taasavamise 95. aastapäeva.

 

2020. aastal jääb jätkuvalt prioriteediks töö raamatufondiga    vähese kasutusega raamatute mahakandmine. Lasteosakonnas jätkame juba populaarseks saanud ettevõtmistega nagu luulekonkursid, emakeelepäeva veebiviktoriin, koolivaheaja filmineljapäevad, suvelugemine. Teeme igal reedesel pealelõunal edasi meisterdamisringe ja muinasjututorni jututunde. Uudsena võiks proovida „Lauamängude kolmapäevi“.

 

Kavas on Wifi leviku parandamine majas.

 

Tsirguliina raamatukogus on planeeritud inventuur.

 

 

Direktor
Allkiri   ………………     /Nimi/