Kodanikupäeva viktoriin 2019

10.-12.klass

 

 

 1. Kas kiirkorras taotletud passi on võimalik kätte saada kõigist Politsei- ja Piirivalve teenindustest?

Vastus: Ei. Kiirkorras on võimalik passi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid passi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Allikas: https://www.politsei.ee/et/juhend/eesti-passi-taotlemine-taeiskasvanule/taotlemine-teeninduses

 

 1. Millal sai eesti keel riigikeeleks?

Vastus: 04. juunil 1919. aastal.

Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/eesti-keele-aasta-2019-tahistab-eesti-keele-seadustamist-riigikeelena-sajand-tagasi

 

 1. Millal ei pea kodakondsuse taotleja eesti keele eksamit sooritama?

Vastus: Kui ta on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse.

Allikas: https://www.eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/kodakondsus/eesti-kodakondsus/

 

 1. Kui pikaks ajaks antakse välismaalasele elamisluba õppimiseks Eestis asuvas õppeasutuses?

Vastus: Elamisluba õppimiseks antakse õppeasutuse õppekava täiskoormusel läbimiseks.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013069

 

 1. Kas välismaalane, kellele on antud elamisluba õppimiseks, võib Eesti töötada?

Vastus: Jah. Välismaalane, kellele on antud elamisluba õppimiseks, võib Eestis töötada selleks eraldi luba omamata tingimusel, et tema töötamine ei takista õppimist.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013069

 

 1. Riikidevahelise suhtlemise põhiraskust kannavad saatkonnad jt. alalised esindused. Mitmes välisriigis on Eesti riigil saatkonnad?

Vastus: 91 välisriigis.

Allikas: https://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad

 

 1. Mida tähendab kodakondsus?

Vastus: Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel, mis annab kodanikule kodakondsusega seotud õigused ja kohustused.

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Kodakondsus

 

 1. Eestis on kuus erinevat riiklikku teenetemärki.

Nimetage need.

·         Vastus: Vabadusristi aumärk.

·         Riigivapi teenetemärk.

·         Maarjamaa Risti teenetemärk.

·         Valgetähe teenetemärk.

·         Kotkaristi teenetemärk.

·         Eesti Punase Risti teenetemärk.

Allikas: https://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/index.html

 

 1. Justiitsminister annab välja iga aasta Kodanikujulguse aumärke.

Mille puhul neid antakse?

Vastus: Aumärke võib anda:

·         kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest.

·         kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku kinnipidamise eest.

·         kuriteoohvri abistamise eest.

·         muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

Allikas: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/kodanikujulguse_aumark_2018.pf

 

 1. Nimetage Eesti saadikud, kes kuuluvad Euroopa Parlamenti.

Vastus: Marina Kaljurand, Urmas Paet. Sven Mikser, Andrus Ansip, Yana Toom, Jaak Madison ja Riho Terras.

Allikas: https://www.europarl.europa.eu/estonia/et/eesti-saadikud/eesti-saadikud-2019-2024.html

 

 1. Millele on Eestis kehtestatud aktsiisimaks.

Nimetage need

Vastus: Kütus, tubakas, alkohol, elektrienergia, pakendid.

Allikas: https://www.rahandusministeerium.ee/et/maksu-ja-tollipoliitika/aktsiisid

 

 1. Milline Eesti Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus tagab omavalitsuste vappide ja lippude vastavuse heraldikanõuetele ning kontrollib, et need ei oleks äravahetamiseni sarnased mõne ajaloolise või kasutuses oleva vapi või lipuga?

Vastus: Riigikantselei.

Allikas: https://www.riigikantselei.ee/et/omavalitsuste-sumbolid

 

 1. Millise kujundusega visiitkaarti peab kasutama Eesti Vabariigi minister?

Vastus: Minister peab kasutama protokollilise suhtluse kandjaid, sh tsentraalse kujundusega visiitkaarti.

Allikas: https://www.valitsus.ee/et/eesmargid-tegevused/valitsuse-uhtsete-stiilide-juhend/kkk

 

14.  Mis on välispoliitika üldeesmärk?

·         Vastus: Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustatus rahvusvahelistes suhetes.

·         Heaolu kasv Eestis ning eestlaskonna huvide kaitse võõrsil.

·         Eesti kasvav panus üleilmsesse kestlikku arengusse.

Allikas: https://vm.ee/et

 

 1. Keda peetakse sinimustvalge kui rahvusvärvide idee algatajaks?

Selle mehe ettepanekul kõneldi esimesel üldlaulupeol 1869. aastal „Eesti värvidest“.

Vastus: Johann Köler.

Allikas: http://www.kylauudis.ee/2019/06/04/traditsiooniline-lipu-paeva-tahistamine-polnud-sindis-mitte-paris-tavaparane/

 

 1. C. R. Jakobson pidas 1868-1870 „Vanemuise“ seltsis kõned „Eesti valguse-, pimeduse- ja koiduajast“, „Võitlemised eesti vaimupõllul“ ja „Nõia usk ja nõia-protsessid“.

Millise pealkirjaga anti need välja tsenseerituna?

Vastus: „Kolm isamaa kõnet“.

Allikas: http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=17&table=Persons