Valga Keskraamatukogu arenguakava aastateks 2017-2021
Tegevuskava 2017
1. Strateegiline eesmärk: Klientide rahulolu on tagatud, lugejate hõive püsib 28-30% tasemel   
      piirkonna elanike arvust      
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja 2017
1. Teenindamine, raamatukoguväline   1. Laenutustegevus 90 100 kojulaenutust R. Auksmann,  U. Lind 0
teenindamine 2. Raamatute laenutamine lasteaedades Laenutuste ja lugejate arvu tõus  U. Lind   0
  3. Suvelugemisprogramm õpilastele Laenutuste arvu tõus  U. Lind 50
2. Strateegiline eesmärk: Raamatukogul on kõikide lugejate huvigruppide vajadusi rahuldav kogu  
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja 2017
2. Kogude kujundamine 1. Komplekteerimine ja järel- komplekteerimine  Kogude täiendamine 4 000 uue teavikuga A. Värton 45 000
3. Strateegiline eesmärk: Olemasoleva teavikutekogu säilimine    
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja 2017
3. Teavikute säilimise 1. Kultuuriajakirjade köitmine Kasutusaja pikenemine E. Schasmin 300
tagamine 2.Turvaelemendiga varustamine Mahakantavate teavikute arvu vähendamine R. Auksmann,  U. Lind  100
  3. Raamatute parandamine, kiletamine Kasutusaja pikendamine R. Auksmann 30
4. Strateegiline eesmärk: Raamatukogu on atraktiivne vaba aja hariva veetmise koht  
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja 2017
4. Kultuurisündmuste regulaarne        
korraldamine 2. Harivate loengute korraldamine 2-3 loengut aastas E. Schasmin 500
  3. Kirjanduslikud salongiõhtud 5 salongiõhtut kohvikus Säde E. Schasmin, huvijuht 500
  4. Konkursid ja võistlused lastele 5 võistlust / konkurssi R. Auksmann,  U. Lind  500
  5. Viktoriinid ja konkursid täiskasvanutele Viktoriin ajalehes Valgamaalane E. Schasmin 75
  6. Üritused lastele Suvepidu,  tegevustunnid väikelastele, koolivaheaja filmineljapäevad, muinasjututunnid, suvelugemine U. Lind 500
  7. Raamatunäituste ja väljapanekute korraldamine  ca 50 näitust, väljapanekut R. Auksmann, U. Lind 0
         
  8. Novelliauhinna väljaandmine   E. Schamin,           R. Auksmann 2 500
5. Strateegiline eesmärk: Raamatukogu on kohaliku teabe keskus    
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja 2017
5. Paikkonda puudutava teabe hankimine 1. Kodulooliste andmebaaside täendamine Andmebaaside täiustumine M. Mändmets 0
  2. Kodulooliste raamatunäituste korraldamine Kaks näitust aastas M. Mändmets 0
  3. Raamatuesitlused Valgamaaga seotud autori loomingu tutvustamine M. Mändmets 50
6. Strateegiline eesmärk: Raamatukogu on maakonna kõikide raamatukogude kompetentne nõustamiskeskus
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja 2017
6. Maakonna kõikide raamatukogude 1. Koolitused/loengud 7 koolituspäeva aastas K. Simson,                     E. Schasmin 1000
töötajate kaasamine 2. Individuaalsed koolitused Vähemalt 24 koolitust aastas K. Simson 0
koolitustele / loengutele 3. Kultuurireis Töötajate silmaringi avardumine K. Simson,                   E. Schasmin 500
  4. Maakonna raamatukogude komplekteerimise koordineerimine Tasakaalustatult komplekteeritud kogud A. Värton 0
7. Strateegiline eesmärk: Raamatukogus on kaasaegne töökeskkond ja head olmetingimused        
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja 2017
7. Riistvara uuendamine 1. 6 uue arvuti liisimine Töötingimuste paranemine E. Schasmin 2 000
8. Remonditööd 2. Vihmavee äravoolu uuendamine, vundamendi soojustamine Olmetingimuste paranemine E. Schasmin, T. Mäe 29 00
  3. Tagumise trepi remont Olmetingimuste paranemine T. Mäe 1 600