Teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Valga Linnavolikogu
MÄÄRUS

Valga 29. veebruar 2008 nr 7

Valga Keskraamatukogule mittevajalike
teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37, rahvaraamatukogu seaduse” § 13 lõike 2 ja Valga Linnavolikogu 23. november 2007 määruse nr 10 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus” § 6 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Valga Keskraamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord sätestab raamatukogule mittevajalike teavikute müümise või tasuta võõrandamise tingimused ja korra.

(2) Raamatukogudel on lubatud müüa või tasuta üle anda teavikuid, mis on liigses eksemplaarsuses, lagunenud, sisult aegunud või teavikuid, mille järele puudub nõudlus.

§ 2. Teavikut tasuta võõrandamise ja müügi ettevalmistamine
(1) Tasuta võõrandamisele või müümisele kuuluvate teavikute väljavalimiseks ja hinna kehtestamiseks moodustatakse raamatukogu direktori käskkirjaga vähemalt 3- liikmeline komisjon.

(2) Tasuta võõrandamisele või müümisele määratud teavikusse lüüakse raamatukogutempli peale kustutustempli jäljend ja eemaldatakse vöötkood.

§ 3. Teavikute tasuta võõrandamine
(1) Raamatukogu võib tasuta teavikuid võõrandada Valga linna hallatavatele asutustele ning Valga maakonnas asuvatele teistele raamatukogudele.

(2) Teavikute üleandmine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

§ 3. Teavikute müük
(1) Teavikuid müüakse vahetult raamatukogust füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

(2) Teavikute müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

(3) Teavikute müügist saadud raha kantakse Valga Linnavalitsuse arveldusarvele sihtotstarbelisena teavikute soetamiseks.
(4) Tasuta võõrandamata või müümata jäänud teavikud kuuluvad utiliseerimisele.

§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 10. märtsil 2008 aastal

Feliks Rõivassepp
Esimees