Teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

MÄÄRUS

Lüllemäe                                                                                                02. märts 2018 nr 21

 

Valga Keskraamatukogule mittevajalike

teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37, rahvaraamatukogu seaduse” § 13 lõike 2 ja Valga vallavolikogu 15. detsember 2017 määruse nr 4 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus” § 14 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Valga Keskraamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord sätestab raamatukogule mittevajalike teavikute müümise või tasuta võõrandamise tingimused ja korra.

(2) Raamatukogudel on lubatud müüa või tasuta üle anda teavikuid, mis on liigses eksemplaarsuses, lagunenud, sisult aegunud või teavikuid, mille järele puudub nõudlus.

§ 2. Teavikut tasuta võõrandamise ja müügi ettevalmistamine

(1) Tasuta võõrandamisele või müümisele kuuluvate teavikute väljavalimiseks ja hinna kehtestamiseks moodustatakse raamatukogu direktori käskkirjaga vähemalt 3-liikmeline komisjon.

(2) Tasuta võõrandamisele või müümisele määratud teavikusse lüüakse raamatukogutempli peale kustutustempli jäljend ja eemaldatakse vöötkood.

§ 3. Teavikute tasuta võõrandamine

(1) Raamatukogu võib tasuta teavikuid võõrandada Valga valla hallatavatele asutustele ning  Valga maakonnas asuvatele teistele raamatukogudele.

2) Teavikute üleandmine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

§ 3. Teavikute müük

(1) Teavikuid müüakse vahetult raamatukogust füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

(2) Teavikute müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

(3)   Teavikute müügist saadud raha kantakse Valga Vallavalitsuse arveldusarvele sihtotstarbelisena teavikute soetamiseks.

(4)   Tasuta võõrandamata või müümata jäänud teavikud kuuluvad utiliseerimisele.

§ 4. Rakendussätted

Tunnistatakse kehtetuks Valga Linnavolikogu 29.02.2008 määrus nr 7 „Valga Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord.“

Karula Vallavolikogu 25.06.2009 määrus nr 14 „Lüllemäe Raamatukogu ja Kaagjärve raamatukogu mittevajalike teavikute võõrandamise ja müümise kord“.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

 

Külliki Siilak

Vallavolikogu esimees

 

Ärakirjad:

1. Valga Vallavalitsus – valga@valga.ee

2. Valga Keskraamatukogu – info@valgark.ee

3. eRT