Nõukogu

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus viieliikmelise nõukogu. Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja neli liiget. Esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kolm korda aastas. Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget.

Valga Keskraamatukogu nõukogu koosseis:

1. Merce Mäe

2. Agu Kabrits

3. Triinu Rätsepp

4. Jaan Rapp

5. Aili Värton