Nõukogu

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus viieliikmelise nõukogu. Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja neli liiget. Esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kolm korda aastas. Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget.

Valga Keskraamatukogu nõukogu koosseis

Merce Mäe – Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti kultuurinõunik

Merike Soomets – Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist

Aili Värton - Valga Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna juhataja

Karoliina Ansi – raamatukogu lugeja

Jaan Rapp - ajaleht “Valgamaalane” tegevtoimetaja