Põhimäärus

VALGA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Valga                                                                                       “ 23 “ november 2007 nr  10

Valga Keskraamatukogu
põhimääruse

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Valga Keskraamatukogu

(1) Valga Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Valga linna asutus, mille eesmärgiks on tagada Valga linna ja maakonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 

(2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist  ja käesolevast põhimäärusest.

 

(3) Raamatukogu ametlik nimetus on Valga Keskraamatukogu.

 

(4) Raamatukogu asukoht on Eesti Vabariik, Valga linn ja postiaadress on Aia 12, Valga, 68203.

 

(5) Raamatukogul on linna vapi kujutise ja oma nimega pitsat. Raamatukogul on oma sümboolika.

 

(6) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja muudab Valga Linnavolikogu.

2. peatükk
TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED


§ 2. Tegevuse eesmärk

Raamatukogu eesmärgiks on tagada Valga linna ja maakonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3. Raamatukogu ülesanded
Raamatukogu:

1)      teenindab Valga linna ja maakonna elanikke ning teisi soovijaid vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale ning korraldab vastavalt vajadusele koduteeninduse;

2)     kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid;

3)      teeb elanikele kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse;

 

4)      tagab interneti tasuta kasutamise;

 

5)      arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikuid ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;

 

6)      korraldab teatmebibliograafilist tööd;

 

7)      peab raamatukogutöö arvestust;

 

8)      kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavat kirjandust, peab koduloolisi andmebaase;

 

9)      korraldab raamatuvarade tutvustamise ja muid kultuuriüritusi;

 

10)  koordineerib raamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnas, sealhulgas juhendab teisi teeninduspiirkonna raamatukogusid ja korraldab nende metoodilist juhendamist ja raamatukogutöötajate täiendkoolitust;

 

11)  korraldab lugejakoolitust raamatukogus olevate infosüsteemide ja Interneti kasutamiseks;

 

12)  teeb koostööd teiste raamatukogude, kultuuriasutustega ja välisriikide vastavate asutustega.

3. peatükk
ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 4. Raamatukogu õigused ja kohustused
(1) Raamatukogul on õigus:
1) esitada Valga Linnavalitsusele raamatukogu tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid;
2) saada rahvaraamatukogu seaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt.
(2) Raamatukogu on kohustatud tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle padud ülesannete täitmise kooskõlas raamatukogu kinnitatud eelarvega.

4. peatükk
STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

§ 5. Raamatukogu struktuuri kuuluvad:
(1) komplekteerimis- ja töötlusosakond;
(2) teenindusosakond;
(3) lastekirjandusosakond;
(4) avalik internetipunkt.

§ 6. Raamatukogu teeninduse korraldus

(1) Raamatukogu lugejaks registreerimise alused ja kord, kogude ja andmebaaside kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Valga Linnavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse igale lugejale teatavaks.

 

(2) Eriteenused (kopeerimine, köitmine jms) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Valga Linnavalitsus.

 

(3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Valga Linnavolikogu kehtestatud korras.

 

(4) Raamatukogu lahtiolekuaja kinnitab Valga Linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

5. peatükk
JUHTIMINE

§ 7. Raamatukogu direktor

(1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu linnapea.

 

(2) Raamatukogu direktor:

 

1)      tagab raamatukogu ülesannete täitmise ja vastutab raamatukogu toimimise ja arengu eest;

 

2)      korraldab raamatukogu tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele;

 

3)      täidab seadustest, käesolevast põhimäärusest ja nõukogu otsustest tulenevaid ülesandeid;

 

4)      vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;

 

5)      teeb korraldusi ja annab käskkirju, mis on raamatukogu töötajatele kohustuslikud;

 

6)      kinnitab raamatukogu töötajate koosseisu ning määrab töötasu suuruse eelarves ettenähtud palgafondi piires;

 

7)      sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;

 

8)      kehtestab raamatukogu sisekorra eeskirja, töökaitsealased juhendid ning töötajate ametijuhendid;

 

9)      koostab raamatukogu eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;

 

10)  esindab raamatukogu ning sõlmib raamatukogu nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;

 

11)  valdab, kasutab ja käsutab raamatukogu valduses olevat linnavara linnavolikogu poolt kehtestatud korras;

 

12)  täidab muid raamatukogu juhtimisega seotuid ning linnavolikogu või linnavalitsuse poolt antud ülesandeid.


§ 8. Raamatukogu nõukogu
(1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus viieliikmelise nõukogu.
(2) Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja neli liiget. Esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kolm korda aastas.
(3) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget.

6. peatükk
RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE JA JÄRELVALVE

§ 9. Raamatukogu vara
(1) Raamatukogu valduses ja kasutuses olev vara on Valga linna omandis. Vara kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Valga Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.
(2) Raamatukogul on Valga Linnavolikogu poolt linnaeelarve koosseisus kinnitatud eelarve.

(3) Eelarve tulud on laekumised riigieelarvest, linnaeelarvest, sihtasutustest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest ning põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest laekuvatest maksetest.
(4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab Valga Linnavalitsuse rahandusamet vastavalt linnavalitsuse raamatupidamise sisekorra eeskirjadele.

§ 10. Järelvalve

(1) Raamatukogule pandud ülesannete täitmist kontrollib Valga Linnavalitsus.

(2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Valga Linnavalitsus ja Valga Linnavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktidega kehtestatud korras.
(3) Järelvalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab maavanem.

(4) Raamatukogu esitab õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas aruanded riigieelarvest finantseeritavate summade kohta kultuuriministeeriumile.

7. peatükk
REORGANISEERIMINE JA SULGEMINE

§ 11. Raamatukogu reorganiseerimine ja sulgemine

Raamatukogu reorganiseerimine ja sulgemine toimub Valga Linnavolikogu otsusel rahvaraamatukogu seaduse ja Valga linna õigusaktidega kehtestatud korras.

8. peatükk

 

RAKENDUSSÄTTED


§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 05. detsembril 2007.aastal


Feliks Rõivassepp
Esimees