Inventuur

 

Selgitus raamatukogu inventuuri korralduse kohta

 

Valga Keskraamatukogu põhimäärus

Kinnitatud Valga Linnavolikogu määrusega 23. nov 2007 nr 10

§ 6. Raamatukogu teeninduse korraldus

(4) Raamatukogu lahtiolekuaja kinnitab Valga Linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

 

Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend

Vastu võetud 12.07.2004 nr 9
RTL 2004, 97, 1529
jõustumine 23.07.2004

§ 9. Inventuur

(1) Teavikute olemasolu kontrollimiseks tehakse raamatukogus inventuur vähemalt iga kümne aasta järel või vajaduse korral (vastutava töötaja vahetus; avarii, milles said kannatada kogud vm) sagedamini. Valla- või linnavalitsus võib nõuda inventuuri igal ajal.

(2) Inventuuri tegemiseks moodustab valla- või linnavalitsus komisjoni.