Tasulised teenused – määrus

Valga Linnavalitsus 

Määrus

Valga                                                                            06.veebruar 2008 nr. 2
Valga Keskraamatukogu  tasuliste teenusteja trahvide hinna kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 3 ja Valga Linnavolikogu 23. novembri 2007 määruse nr 10 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus” § 6 lõike 2 alusel annab Valga Linnavalitsus korralduse
1.      Kinnitada Valga Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri järgnevalt:
1.1. Raamatukogukaart:
1.1.1. kaotatud või kõlbmatuks muutunud kaardi asendamine
täiskasvanule                                                 0,65 €
lapsele (kuni 18. eluaastani)                       0,30 €
1.2. Nõupidamise ruumi rent 1 tund         6.40 €
1.3. Kopeerimine:
1.3.1. formaat A4 ühepoolne                       0.10 €
1.3.2. formaat A4 kahepoolne                     0.15 €
1.3.3. formaat A3 ühepoolne                       0,20 €
1.3.4. formaat A3 kahepoolne                     0.25 €
1.4. Väljatrükk arvutist:
1.4.1. ühepoolne (must-valge)                     0.10 €
1.4.2. kahepoolne (must-valge)                   0,15 €
1.4.3. ühepoolne (värviline)                         0,65 €
1.5. Kiletamine:
1.5.1. formaat A4                                            0.70 €
1.5.2. formaat A5                                            0,60 €
1.5.3. formaat A6                                            0.45 €
1.5.4. formaat A7                                            0,40 €
1.6. Köitmine (liimköide):
1.6.1. formaat A4                                            1,60 €
1.6.2. formaat A5                                            1,30 €
1.7. Skaneerimine
1.7.1. formaat A4                                            0,20 €
1.8. raamatukogudevaheline laenutus (RVL)
1.8.1. teaviku tellimise ja tagastamise postikulu tasub lugeja
1.9. viivis tähtaja ületanud teaviku eest                   0.05 €/päev
1.9.1. iga kuu esimene tööpäev ja juuni- ning detsembrikuus on lugejatel võimalus viivisevabalt tagastada laenutustähtaja ületanud teavikuid
1.10. kaotatud või rikutud raamat
1.10.1. lugeja asendab teaviku sama teavikuga
1.10.2. kui teavikut asendada ei saa, tasub lugeja teaviku hinna kuni 10-kordse teaviku arvelevõtmise hinna.
2.      Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 03.10.2001 korraldus nr 922 „Tasuliste teenuste, viiviste ja trahvide hindade kinnitamine”.
3.      Korraldus jõustub 15. veebruaril 2008 aastal.
4.      Korralduse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.
Ivar Unt
Linnapea                                                                      Diana Tipka

 

Linnasekretär