Kasutamise eeskiri

Reg nr 1-3/19

 

20.02.2008

Valga Linnavolikogu

MÄÄRUS

Valga                                                                                                      29. veebruar 2008

Valga Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Valga Keskraamatukogu  (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, lugejate kohustused ja vastutus.

§ 2. Raamatukogu teenused

(1) Rahvaraamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Rahvaraamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine, kiletamine, andmebaaside kasutamine, ruumide rentimine jm.). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Valga Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

(4) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

(5) Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis.

§ 3. Lugejaks registreerumine

(1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või mõni muu isikut tõendav dokument) alusel lugejate andmebaasis ja registreerimiskaardil, kuhu kantakse järgmised andmed:

1) nimi;

2) isikukood;

3) kontaktandmed.

(2) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

(3) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning annab registreerimiskaardile allkirja, millega kinnitab, et tunneb raamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

(4) Registreeritud lugejale väljastatakse raamatukogukaart (lugejapilet).

(5) Raamatukogukaart on nimeline ning seda ei tohi teistele isikutele edasi anda. Kaardi kaotamisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu. Kaardi asendamine uuega on tasuline. Tasu suuruse kinnitab linnavalitsus.

§ 4. Teavikute laenutamine ja lugeja õigused

(1) Raamatukogukaart annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid.

(2) Koju  laenutatakse teavikuid üldjuhul 21 päevaks. Teavikuid, millele on nõudlus, laenutatakse 14 päevaks. Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 10 teavikut.

(3) Koju ei laenutata lugemissaalis asuvaid teatmeteoseid, erilise väärtusega raamatuid ja ajalehti ning ajakirjade viimaseid numbreid.

(4) Laenutus registreeritakse andmebaasis lugejapileti või ID-kaardi esitamisel. Tagastatud teavikud kustutatakse laenutuste andmebaasist.

(5) Tagastamistähtaega võib pikendada (ka telefoni ja interneti teel), kui teavikutel ei ole nõudlust. Raamatukogu võlglastel tagastamistähtaega ei pikendata.

(6) Teavikuid, mis on välja laenatud, saab reserveerida. Lugejal on õigus reserveerida kuni 5 teavikut. Reserveering kehtib 3 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugejat teavitatakse teaviku saabumisest raamatukogusse.

(7) Elanikele, kes liikumispuude tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse Valga linna piires.

§ 5. Lugeja vastutus ja kohustused

(1) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu kuni 0,05 EUR iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Tasu suuruse kehtestab linnavalitsus.

(2) Lugeja kannab vastutust iga laenutatud teaviku eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb koheselt teatada raamatukogutöötajale.

(3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama teavikuga või tasuma selle hinna kuni 10 kordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hinna määrab raamatukogu direktori käskkirjaga moodustatud 3-liikmeline komisjon.

(5) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud summade tasumiseks.

(6) Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(7) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(8) Linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

(9) Alla  18-aastase lugeja poolt tekitatud kahju või kulutused hüvitab lapsevanem (eestkostja).

(10) Raamatukogul on õigus avalikustada oma võlglaste nimed.

§ 6. Avaliku internetipunkti kasutamine

(1) Avaliku internetipunkti arvutite kasutamine on külastajatele tasuta ning seda võimaldatakse Valga linnavalitsuse poolt kehtestatud lahtiolekuaegadel.

(2) Arvuti kasutuse õiguse saab arvuti kasutusoskusega inimene, kes täidab käesoleva eeskirjaga sätestatud reegleid.

(3) Maksimaalne kasutusaeg ühele külastajale on 55 minutit. Vaba arvuti olemasolul saab külastaja kasutusaega pikendada korraga üheks kasutusajaks. Arvuti kasutamiseks on vajalik  eelregistreerimine raamatukogus kohapeal või siis telefoni teel. Eelregistreeruda saab korraga üheks kasutusajaks. Kasutusaeg algab täistunnil.

(4) Korraga tohib arvutiga töötada kaks kasutajat.

(5) Kõikidest arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest peab kasutaja viivitamatult teavitama infojuht-tehnikut.

(6) Töö lõpetamisel peab kasutaja sulgema kõik enda poolt avatud programmid.

(7)  Keelatud on:

1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;

2) arvuti konfiguratsiooni muutmine;

3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
4) isikliku disketi, CD või USB (mäluseade) kasutamine ilma infojuhi loata;
5) arvuti juures söömine ja joomine;
6) teiste raamatukogu külastajate häirimine.

(8) Kasutaja süül internetipunkti riist- või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja.

(9) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkuja  kaotab internetipunkti arvutite   kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

§ 7. Raamatukogu sisekord

(1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi isikuid. Raamatukogus on keelatud:
1) söömine, joomine ja suitsetamine;
2) mobiiltelefonide häälekas kasutamine;
3) loomade kaasavõtmine.

(2)   Iga kuu esimesel tööpäeval ning juuni – ja detsembrikuus on lugejatel võimalus viivisevabalt tagastada laenutustähtaja ületanud teavikud.

(3)   Raamatukogul on õigus käesoleva eeskirja rikkujalt kuni üheks aastaks ära võtta teavikute kojulaenutamise õigus.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 26. 10. 2001 määrus nr 21 „Valga Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine”.

(2) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 27. 02. 2004 määrus nr 5 „Valga Keskraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine”.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 10. märtsil 2008 aastal.

Feliks Rõivassepp

Esimees